>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین رابطه عناصر تغذیه‌‌‌ای در برخی گونه‌های مرتعی و خاک اکوسیستم‌های مرتعی منطقه طالقان  
   
نویسنده تمرتاش رضا ,جعفری محمد ,حیدری شریف آباد حسین ,زاهدی امیری قوام الدین ,زهتابیان غلامرضا
منبع حفاظت زيست بوم گياهان - 1392 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:15 -29
چکیده    جهت بررسی روابط عناصر غذایی کم‌مصرف و پرمصرف خاک با گونه‌های مرتعی این تحقیق در مراتع کوهستانی طالقان انجام پذیرفت. پس از تعیین نقشه واحدهای کاری، نمونه‌برداری در هر یک از واحدها به صورت سیستماتیک انجام شد. تعداد و اندازه پلات با استفاده از روش سطح حداقل و روش آماری تعیین گردید. انتخاب گونه‌ها برای نمونه برداری با آنالیز خوشه‌ای صورت گرفته و درصد پوشش و حضور گونه‌ها در هر پلات با استفاده از مقیاس کریجینا صورت پذیرفت. همراه با نمونه‌برداری از گیاهان، نمونه‌های خاک از محدوده اطراف ریشه گونه‌ها جمع‌آوری و پارامترهای فیزیکی و شیمیایی و عناصر غذایی هر نمونه در آزمایشگاه مشخص گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آنالیز واریانس و مقایسه میانگین‌ها انجام شد. سپس با استفاده از آنالیزهای چند متغیره، روابط عناصر غذایی خاک و گونه‌های گیاهی تعیین گردید. نتایج تحقیق نشان داد که میزان عناصر غذایی قابل جذب در گیاهان بیشتر از خاک می‌باشد. این میزان در مورد عناصر کم مصرف در اندام‌های زیرزمینی بیشتر از اندام‌های هوایی گیاهان بوده در حالی که در عناصر پرمصرف عکس این حالت وجود داشته است. همچنین رابطه گونه‌های گیاهی مختلف با عناصر قابل جذب خاک ثابت نبوده و با توجه به تاثیر شرایط رویشگاهی شامل رطوبت، اسیدیته، آهک، ماده آلی و بافت خاک و نیز اثر سایر گونه‌ها و عناصر موجود در خاک بر تحرک پذیری عناصر، نسبت جذب آن‌ها متغیر بوده است.
کلیدواژه عناصر تغذیه ای، آنالیز چندمتغیره، طالقان
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده منابع طبیعی, ایران, موسسه نهال و ثبت گواهی بذر, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده منابع طبیعی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده منابع طبیعی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved