>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی اثر جهت دامنه و شدت چرا بر شاخص‌های تنوع گونه‌ای با استفاده از پلات چندمقیاسی C در زیست بوم‌های مرتعی کرسنک شهرکرد  
   
نویسنده امیدزاده اردلی الهام ,زارع چاهوکی محمد علی ,ارزانی حسین ,خدری غریب وند حجت اله
منبع حفاظت زيست بوم گياهان - 1392 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:1 -13
چکیده    چکیده با توجه به نیاز مدیریت به ارزیابی سریع تنوع گونه ای؛ سهولت کاربرد روش های مناسب اندازه گیری تنوع از اهمیت زیادی برخوردار است. به این منظور از پلات چند مقیاسی c برای اندازه گیری تنوع گونه ای استفاده شد. این پلات برای اولین بار در ایران برای اندازه گیری تنوع گونه ای به کار می رود. دو دامنه غربی و شرقی با دو شدت چرای سبک و متوسط در مرتع کرسنک شهرکرد انتخاب گردید. چهار موقعیت تیمار سبکشرقی، متوسطشرقی، سبکغربی و متوسط غربی به عنوان تیمار تعیین شدند. در هر موقعیت سه پلات 100 مترمربعی c به فواصل 200 متر به صورت تصادفی سیستماتیک استقرار یافت. پس از جمع آوری داده های پوشش شاخص های تنوع، غنا و یکنواختی گونه ای با استفاده از نرم افزار past بدست آمد. مقایسه شاخص های تنوع گیاهی با استفاده از آزمون تجزیه واریانس در spss و رسم نمودارها با استفاده از excel صورت گرفت. نتایج نشان داد در هر چهار موقعیت؛ شاخص های غنا در سطح 5 درصد اختلاف معنی دار دارند. شاخص های تنوع و یکنواختی در موقعیت های مختلف اختلاف معنی دار نداشتند، با این وجود اعداد شاخص ها در شدت چرای متوسط دامنه شرقی و غربی بیشتر بودند. افزایش اعداد شاخص در شدت چرای متوسطدامنه غربی را می توان به دلیل حضور گونه های مهاجم غیرخوشخوراک و گونه های یکساله دانست. در شدت چرای متوسط دامنه شرقی شرایط رطوبتی مناسب و احتمال حضور گونه های جدید در افزایش اعداد شاخص موثر می باشد. علاوه بر این، منحنی سطحگونه تنوع گونه ای را به خوبی نشان داده است. به عنوان نتیجه گیری کلی می توان گفت استفاده از پلات های چندمقیاسی همچون پلات c می تواند برآورد خوبی از تنوع گونه ای در موقعیت های مختلف ارائه دهد.
کلیدواژه تنوع گونه ای، پلات چند مقیاسی C، مرتع کرسنک شهرکرد، منحنی سطح-گونه.
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده منابع طبیعی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده منابع طبیعی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده منابع طبیعی, ایران, دانشگاه گنت_بلژیک, بلژیک
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved