>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی اکوسیستم بیابان   
سال:1398 - دوره:8 - شماره:24


  tick  ارزیابی روند تخریب اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های اقلیمی (مطالعۀ موردی: استان فارس) - صفحه:49-64

  tick  ارزیابی کارایی عوامل اقلیمی و ژئومورفومتری در پیش‌بینی درصد پوشش گیاهی بر مبنای فرایندهای یادگیری ماشین. - صفحه:65-78

  tick  تاثیر کودهای زیستی نیتروژنه و فسفره بر برخی صفات جوانه‌زنی بذر دو رقم کینوا تحت تنش شوری - صفحه:79-94

  tick  تحلیل اثر سرعت باد و رطوبت خاک بر تغییرات دید افقی ناشی از رخداد گردوغبار در مناطق خشک (منطقۀ مطالعاتی: جنوب شرق ایران) - صفحه:109-121

  tick  کاربرد بعد فراکتال در تحلیل حساسیت‌پذیری سازندهای زمین‌شناسی مناطق خشک (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز دشت یزد- اردکان) - صفحه:1-18

  tick  مقایسۀ تکنیک‌های داده‌کاوی آنتروپی شانون و الگوریتم جنگل تصادفی در تهیۀ نقشۀ پتانسیل آب زیرزمینی جهرم - صفحه:37-48

  tick  واکاوی همدیدی–دینامیکی وردش‌های جوّی بارش بهارۀ فراگیر ایران - صفحه:19-36

  tick  پهنه‌بندی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از روش Wqi و روش‌های زمین‌آمار (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز سیلوه) - صفحه:95-108
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved