>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی اکوسیستم بیابان   
سال:1398 - دوره:8 - شماره:22


  tick  اثر سایه‌انداز اسفند و خارشتر بر شکل‌های شیمیایی روی در دو منطقۀ باجگاه و چاهتیز در استان فارس - صفحه:59-72

  tick  ارتباط بین خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی در دشت سلماس - صفحه:89-100

  tick  ارزیابی وضعیت بیابان‌زایی حوضۀ آبخیز جازموریان با استفاده از مدل‌های Esas و Imdpa - صفحه:73-88

  tick  اولویت‌بندی روش‌های ذخیرۀ نزولات برای مدیریت و اصلاح مراتع دشت جیرفت با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (Mcdm) - صفحه:15-26

  tick  بررسی عوامل موثر در تغییرات سطح آب‌های زیرزمینی دشت صفی‌آباد شهرستان اسفراین - صفحه:27-42

  tick  تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر شاخص‌های کیفی و ترسیب کربن خاک در مناطق نیمه‌خشک - صفحه:101-113

  tick  تخمین تغییرات آب زیرزمینی با استفاده از چهار تکنیک متفاوت شبکۀ عصبی تکاملی و داده‌های آب و هواشناسی (مطالعۀ موردی دشت عباس، استان ایلام) - صفحه:43-58

  tick  کارایی دو روش اندازه‌گیری پین‌متر و فاصله‌یاب لیزری در اندازه‌گیری میکروتوپوگرافی ناشی از سنگ‌فرش بیابان - صفحه:1-14
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved