>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و توسعه پایدار   
سال:1393 - دوره:1 - شماره:2


  tick  ابزارهای اقتصادی مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست مطالعه موردی: پرداخت بهای خدمات اکوسیستمی Pes - صفحه:7-14

  tick  ارزیابی اثر تغییرات کاربری اراضی بر شبی هسازی رواناب خروجی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی Mlp مطالعه موردی: حوضه آبخیز یلفان - صفحه:65-74

  tick  ارزیابی دیدگاه مراجعه کنندگان به پارک های شهری نسبت به توسعه طراحی خشک منظری مطالعه موردی: پارک های شهر کرج - صفحه:1-5

  tick  ارزیابی مدیریت آبیاری یکی از باغات پسته ی اردکان با کمک انعکاس سنجی بازه ی زمانی (Tdr) و تکنیک سنجش از دور - صفحه:55-64

  tick  بالاآمدگی موضعی سطح آب زیرزمینی کلان شهرها، فرصت ها و چالش ها مطالعه موردی: شهر مشهد - صفحه:75-82

  tick  بررسی تاثیر پساب و روش های آبیاری بر شوری خاک در منطق هی نیمه خشک دشت کربال - صفحه:47-54

  tick  تاثیر افزایش جمعیت بر تقاضای آب شرب از سد مخزنی طالقان تحت سناریوهای تغییر اقلیم - صفحه:91-100

  tick  توسعه منابع آب و تحولات مدیریتی نوین در آبیاری - صفحه:83-90

  tick  حذف آمین های آروماتیک متداول از آب طی فرایند یک مرحل های با استفاده از بنتونیت به روش اسپکتروفلورومتری - صفحه:29-36

  tick  رویکرد جدید در کاهش طعم و بو از آب سدکارده با استفاده از سامان هی ترکیبی فراصوت، سوپرهواده و جذب سطحی - صفحه:23-28

  tick  ریسک و مدیریت آب - صفحه:15-21

  tick  نگرش توصیفی آماری بر اتفاقات شبکه ی آب شرب روستایی مطالعه ی موردی: شهرستان قاین - صفحه:37-45

  tick  پیاده سازیِ «مدیریت راهبردی منابع آب »؛ یک چارچوب پیشنهادی با استفاده از ابزار «نقشه راه» - صفحه:101-112
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved