>
Fa   |   Ar   |   En
   توسعه مدل مفهومی مسئله‌یابی پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار  
   
نویسنده باغ میرانی مصطفی ,اسماعیلی گیوی محمدرضا ,حسن زاده محمد ,نوروزی علیرضا
منبع تعامل انسان و اطلاعات - 1396 - دوره : 4 - شماره : 3 - صفحه:34 -47
چکیده    زمینه و هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر مسئله یابی پژوهش و توسعه مدل مفهومی آن به عنوان اولین گام در زمینه تولید دانش و افزایش کیفیت مسئله یابی صورت پذیرفت.روش: در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار به توسعه مدل مفهومی برآمده از فراترکیب داده های منابع پیشین مسئله یابی پرداخته شد. از این روش جهت تولید دانش جدید حول محور مسئله یابی استفاده شد. جامعه پژوهش متشکل از 17 منبع پراستناد پژوهشی بود.یافته ها: در مجموع از میان منابع انتخاب شده، 22 مفهوم و 182 کد پیرامون چهار ویژگی مهم مسئله یابی شناسایی شد. بنابراین مدل مفهومی مسئله یابی در ویژگی شخصیتی در پنج بُعد، در ویژگی روان شناختی در چهار بعد، در ویژگی فکری (تفکر خلاقانه) در شش بعد، در ویژگی فکری (تفکر انتقادی) در دو بعد و در ویژگی آموزشی در پنج بعد، توسعه داده شد.نتیجه گیری: عوامل شناسایی شده موثر بر مسئله یابی در این پژوهش، بسیار فراگیرتر از پژوهش های پیشین بود. همچنین ارزش افزودهای بر پژوهش های پیشین مسئله یابی اضافه شد. همچنین مدل مفهومی توسعه یافته ای پیرامون مسئله یابی پژوهش برای اولین بار طراحی شد.
کلیدواژه مسئله یابی پژوهش، روش تحلیل محتوای کیفی جهتدار، مدل مفهومی، ویژگی شخصیتی، ویژگی روان شناختی، ویژگی تفکر، تفکر خلاقانه، تفکر انتقادی، ویژگی آموزشی
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, گروه علم اطلاعات و دانش شناسی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده اقتصاد, گروه علم اطلاعات و دانش شناسی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, گروه علم اطلاعات و دانش شناسی, ایران
 
   Developing the Conceptual Model of Research Problem Finding Using Directed Content Analysis  
   
Authors Noruzi Ali Reza ,Hassanzadeh Mohammad ,Esmaili Givi Mohammad Reza ,Baghmirani Mostafa
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved