>
Fa   |   Ar   |   En
   روش های تحلیل داده‌ و پیوندها در شبکه ‌های اجتماعی  
   
نویسنده نویدی فاطمه ,میرطاهری لیلی ,حسن زاده محمد
منبع تعامل انسان و اطلاعات - 1396 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:58 -70
چکیده    زمینه و هدف: جذابیت ناشی از ارتباط آسان با هزینه حداقلی در شبکه های اجتماعی باعث گردیده است که روز به روز بر تعداد اعضای فعال در آنها افزوده شود و اعضا با اشتراک گذاری اطلاعات، از جمله اطلاعات شخصی خود، ارتباطات خود را در سطح محیط بین المللی گسترش دهند. همین امر تحلیل داده های کلان در شبکه های اجتماعی را تبدیل به فرصت بی بدیلی برای شرکت ها، سازمان ها و دولت ها جهت دستیابی به اهداف خود، کرده است. به طوری که روش های گوناگونی در این راستا ارائه شده است که هر یک از این روش ها مزایا، معایب و دامنه کاربرد مختص به خود را دارند و درک کاربرد مشخص هر یک از این روش ها نیازمند بررسی و مقایسه عمیق تری می باشد. بر این اساس، هدف از مطالعه حاضر، بررسی رویکردها و انواع روش های تحلیل داده ها در شبکه های اجتماعی و بررسی نقاط قوت، نقاط ضعف و کاربردهای هر یک از این روش ها است.روش. این مطالعه با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون به مطالعه تحلیلی و مقایسه ای انواع روش های تحلیل داده ها در شبکه های اجتماعی پرداخته و جامعه مورد مطالعه شامل 25 مقاله کنفرانس، مقاله مجله و گزارش الکترونیکی مرتبط منتشر شده طی سال های 2010 تا 2016 است.یافته ها. روش های گوناگونی برای تحلیل شبکه های اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد که این روش ها در سه مقوله رویکرد کمی، کیفی و آمیخته و دو دسته کلی از روش های خودکار و انسانی قابل طبقه بندی هستند.داده های مورد بررسی در روش های خودکار شامل داده های ساختاری و داده های مورد بررسی در روش های انسانی مبتنی بر محتوا و فرایندهای شبکه است.نتیجه گیری. با توجه به ماهیت پیچیده و چندبعدی شبکه های اجتماعی، اکتفا بر یک روش متضمن تحلیل همه ابعاد شبکه نیست بنابراین مناسب ترین رویکرد، استفاده از رویکرد آمیخته یعنی به کارگیری ترکیبی از روش های کمی و کیفی و بررسی همزمان ابعاد مختلف شبکه ها می باشد.
کلیدواژه تحلیل شبکه های اجتماعی، داده های کلان در شبکه های اجتماعی، رویکرد آمیخته
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران. پژوهشگاه فضایی ایران, ایران, دانشگاه خوارزمی, گروه مهندسی برق و کامپیوتر, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, گروه علم اطلاعات و دانش شناسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved