>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل مفهومی پیش‎‎فرض‎های معرفت‎شناختی نظریۀ «اخلاق اطلاعات» فلوریدی  
   
نویسنده شقاقی مهدی
منبع تعامل انسان و اطلاعات - 1397 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:30 -43
چکیده    زمینه و هدف: این مقاله قصد دارد تا پیش فرض های معرفت شناختی نظریۀ اخلاق اطلاعات فلوریدی را تحلیل کند و برخی از آن پیش فرض ها را مورد بحث و نقد قرار دهد.روش پژوهش: روش مقاله، سندی و رویکرد آن تحلیل مفهومی است. برای باز کردن یک مفهوم یا ارائۀ تحلیل های بدیل دربارۀ آن، مستنداتی که پایۀ استدلال هستند با استفاده از روش سندی جمع آوری و با تکیه بر آنها، مفاهیم موجود تحلیل و نقد، و مفاهیم جدید بسط داده می شوند.یافته ها: فلوریدی برای اخلاقی کردن جهان، کل موجودات را »اطلاعات « تلقی می کند و می گوید به جای اینکه فقط موجودات زنده دارای ارزش و حرمت باشند، همۀ »چیزها « دارای حریم اخلاقی اند و یک حق اولیه برای بودن بر طبق طبیعت خود دارند. بر طبق رئالیسم اطلاعاتی وی، همۀ چیزها (زنده و غیرزنده) دارای ساختار اطلاعاتی اند و این ساختار، مجموعه ای است از ویژگی ها و روابط بین آنها، و بر اساس چنین ساختاری صرفاً می شود چیزها را شناخت و ذات آنها را نمی توان کشف کرد. هر سطحی از انتزاع، واجد مجموعه ای از ویژگی ها و روابط برای هر شیء است. فلوریدی از ایدۀ متافیزیکی »تفاوت « بهره می گیرد و اظهار می کند که »تفاوت « از نوع رابطه است و نبود این رابطه، چیز را برای ما ناشناختنی می کند زیرا برای شناخت یک چیز، باید نخست تفاوت آن با چیز دیگر فهم شود. پس »تفاوت « بر »وجود « تقدم دارد و لذا رابطه بر وجود تقدم دارد. با این استدلال، وی بسط می دهد که در شناخت، روابط بین ویژگی های یک چیز (ابژه) با یکدیگر و روابط آن چیز با دیگر چیزهاست که شناخت ما را می سازد و این ویژگی ها و روابط بین آنها، در واقع ساختار اطلاعاتی چیزها هستند. وی می گوید که حداقلی ترین واحد تفاوت قابل بیان به صورت ریاضی برای یک موجود، تفاوت باینری میان صفر و یک به عنوان یک »دادۀ « پایه است که کوچک ترین واحد ساختاری ریاضی اطلاعاتی یک موجود را تشکیل می دهد. نتیجه گیری: اهمیت این مقاله در تشریح نگاه فلوریدی دربارۀ اشیاء و شناخت اشیاء است و اینکه او چگونه با استدلالات متافیزیکی خود، اشیاء را اطلاعات تلقی می کند و آسیب زدن به اشیاء را معادل آسیب زدن به سپهر اطلاعات می داند و بدین دلیل آن را غیراخلاقی می داند که باعث می شود بخشی از اطلاعات نابود گردد. در این مقاله نگاه ایده گرای فلوریدی از نظر بی تفاوتی نظریۀ اخلاقی او به بدن ها، تقلیل گرایی معرفت شناختی، نادیده گرفتن انعطاف پذیری تکنولوژیک، و ادعای جهانشمولی نقد شده است.
کلیدواژه اخلاق اطلاعات، فلوریدی، رئالیسم ساختاری وجودی، رئالیسم اطلاعاتی، تعبیرانگاری، سطح انتزاع، کمینه‎گرایی اخلاقی
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, گروه علم اطلاعات و دانش شناسی, ایران
پست الکترونیکی m_shaghaghi@sbu.ac.ir
 
   A Conceptual Analysis of Epistemological Pre-assumptions of Floridi’s Theory of Information Ethics  
   
Authors Shaghaghi Mahdi
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved