>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر رتبه نویسندگان در شبکه‌های کتابشناختی بر عملکرد مدل سند-محور بازیابی تخصص  
   
نویسنده عطاپور هاشم ,فهیم نیا فاطمه
منبع تعامل انسان و اطلاعات - 1397 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:71 -82
چکیده    هدف و زمینه: این پژوهش به بررسی تاثیر رتبه نویسندگان در شبکه های کتابشناختی بر مدل سندمحور بازیابی تخصص می پردازد. هدف آن پی بردن به این نکته است که کدام یک از شبکه های کتابشناختی نویسندگان می تواند عملکرد مدل سندمحور بازیابی تخصص را بهبود ببخشد.روش شناسی: روش پژوهش تجربی مقدماتی است. برای انجام پژوهش، مجموعه آزمونی متشکل از 55 پرس وجو و 96375 سند ایجاد شد: پرس وجوهایی که توسط دانشجویان و فارغ التحصیلان دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی ایران ساخته شد و اسنادی که از مقالات نمایه شده علم اطلاعات و دانش شناسی در پایگاه وب آو ساینس تشکیل شده بود. پرس وجوها به پیکره آزمون عرضه، و مدل بازیابی dlh13 برای بازیابی اسناد به کار گرفته شد. 100 سند اول بازیابی شده برای هر پرس وجو انتخاب شد. سپس اسامی افراد موجود در آنها استخراج و پردازش، و بر اساس 5 شاخص مورد استفاده در تحلیل شبکه های اجتماعی رتبه بندی گردید. 10 نتیجه اول هر روش انتخاب و در انبوهه نویسندگان پرس وجوی مربوطه قرار گرفت. افراد موجود در سیاهه مورد قضاوت ربط قرار گرفتند تا مقایسه عملکرد رتبه بندی های افراد از حیث یافتن خبرگان میسر شود.یافته ها: یافته ها نشان داد عملکرد مدل های مبتنی بر رتبه بندی نویسندگان در شبکه های استنادی تفاوت معناداری با مدل سندمحور بازیابی تخصص ندارند، اما عملکرد مدل مبتنی بر رتبه بندی نویسندگان در شبکه هم تالیفی ضعیف تر از مدل سندمحور بازیابی تخصص بوده و آن را کاهش می دهد.نتیجه گیری: در مقایسه با شبکه های پدیدآوری، موقعیت افراد در شبکه های استنادی شاهد بهتری برای تخصص افراد در حوزه های موضوعی مختلف به شمار می رود.
کلیدواژه ارزیابی، بازیابی اطلاعات، خبره‌یابی، شبکه استنادی، شبکه هم‌استنادی، شبکه هم‌تالیفی، مجموعه‌آزمون‌ها
آدرس دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تهران, ایران
 
   Investigating the Impact of Authors’ Rank in Bibliographic Networks on Expertise Retrieval  
   
Authors Fahimnia Fatima ,Atapour Hashem
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved