>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطه میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با نگرش به جامعه در میان دانشجویان شهر قم  
   
نویسنده فتحی ابراهیم ,پویا علیرضا ,مقدمی محسن
منبع اسلام و مطالعات اجتماعي - 1396 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:138 -167
چکیده    در عصر حاضر، بهره‌گیری از رادیو، تلویزیون، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان رسانه‌های ارتباطی سریع و در دسترس، ضرورتی اجتماعی و بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی شده است. از سویی در جهان امروز، رسانه‌ها به ابزارهایی برای نشر اندیشه و ایدئولوژی‌های گوناگون در سراسر جهان تبدیل شده‌اند و همین نفوذ رسانه‌ها، پیامدهای شایان توجهی در جنبه‌های گوناگون زندگی انسان‌ها، از جمله نگرش آنها داشته است. این مقاله درصدد بررسی رابطه بین میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با نگرش به جامعه در بین دانشجویان شهر قم است. جامعه نمونه تحقیق 638 نفر انتخاب شد و پرسشنامه به‌صورت تصادفی ساده توزیع و جمع‌آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته‌ها نشان‌ می‌دهد بین میزان استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی با نگرش به جامعه در بین دانشجویان 381/0=r رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین رابطه بین میزان استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی با نگرش به جامعه با متغیرهای کنترلی جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت شغلی، مثبت و معنادار است. همچنین بین این متغیر با ابعاد نگرش مانند عاطفی، شناختی و رفتاری رابطه وجود دارد.
کلیدواژه وسایل ارتباط‌ جمعی، نگرش، جامعه ایران
آدرس دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران, دانشکده ارتباطات و رسانه‌های نوین, گروه ژورنالیسم, ایران, دانشکده دین و رسانه قم, گروه فلسفه رسانه, ایران, دانشکده دین و رسانه قم, ایران
پست الکترونیکی mohsenmoqadami@gmail.com
 
   The Study of the Relationship between the Use of Mass Media and the Attitude towards the Society among University Students in Qom  
   
Authors Pooya Alireza ,Fathi Ebrahim ,Moqadami Mohsen
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved