>
Fa   |   Ar   |   En
   رابطه التزام عملی به اعتقادات اسلامی و کیفیت زندگی و رضایت از زندگی «دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور قم»  
   
نویسنده رمضان زاده بادله زهرا ,حسینی سورکی سیدمحمد
منبع اسلام و مطالعات اجتماعي - 1393 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:86 -110
چکیده    کیفیت و رضایت از زندگی همواره از مباحث چالش‌برانگیز در حوزه‌های علوم اجتماعی و روان‌شناسی بوده‌اند و بحث از تاثیر التزام به اعتقادات دینی ـ اسلامی ـ در بهبود کیفی زندگی و ارتقای سطح سلامت روانی نیز به خصوص برای دین‌مداران و جوامع دین‌سالار مسیله‌ای قابل توجه است. هدف این پژوهش‌‌‌‌، بررسی رابطه التزام عملی به اعتقادات اسلامی و کیفیت زندگی و رضایت از آن است. جامعه آماری نیز دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور شهر قم در سال تحصیلی 94ـ 1393 می‌باشند که. از میان آن‌ها 240 نفر به‌عنوان نمونه و به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده‌اند‌‌. ابزار آزمون و مطالعه تحلیلی‌‌، مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی‌‌‌‌، مقیاس پرسش‌نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و برگه پرسش‌نامه رضایت از زندگی (swls)‌‌ بوده است. طرح پژوهش نیز تحقیق غیرآزمایشی‌‌‌‌، از نوع همبستگی می‌باشد‌‌. تحلیل داده‌ها‌‌‌‌‌‌، با روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون‌‌‌‌ و رگرسیون خطی و با بهره‌گیری از نرم‌افزار تحلیل داده‌ها‌‌ی آماری انجام گرفته است. تحلیل داده‌های پژوهشی نشان از وجود رابطه مثبت و معناداری بین التزام عملی به اعتقادات اسلامی و کیفیت زندگی جامعه آماری است.
کلیدواژه سلامت و بهداشت روانی ,التزام عملی ,اعتقادات اسلامی ,کیفیت زندگی ,رضایت از زندگی
آدرس کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی, ایران, دانشگاه قم, ایران
پست الکترونیکی souraki1@gmail.com
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved