>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی   
سال:1398 - دوره:5 - شماره:1


  tick  ارتقاء کارایی نوفه زدایی Tv و Gstv در فضاهای Radwt و Dtradwt - صفحه:29-55

  tick  بهبود محلی مدل میدان ژئومغناطیس به روش حداقل مربعات - صفحه:137-146

  tick  تخمین و تصحیح فاز باقیمانده متغیر با زمان در داده های لرزه ای - صفحه:1-14

  tick  تخمین پارامتر فرکتالی و عمق کوری منابع مغناطیسی با استفاده از آنالیز طیف توان دی-فرکتال شده ی داده های مغناطیس هوابرد، آذربایجان شرقی، ایران - صفحه:57-72

  tick  تفسیر آنومالی های مغناطیسی منطقه آستمال با استفاده از روش بزرگترین مقدار ویژه - صفحه:127-136

  tick  تقریب مدل تراوایی مخزن با استفاده از روش های تعلیم لغت نامه Ils-Dla و کدگذاری تنک Lars - صفحه:159-174

  tick  کاربرد روش بهینه سازی کلونی مصنوعی زنبور عسل در تخمین خواص فیزیک سنگی مخازن هیدروکربنی - صفحه:147-157

  tick  مطالعات سنجش‌ازدور و اکتشافات ژئوفیزیکی به روش Ip و مقاومت ویژه در محدوده معدن طلای زرشوران، شمال غرب ایران - صفحه:85-106

  tick  مطالعه ساختار پوسته و سنگ کره در زیر رشته کوه های زاگرس بر اساس مدل سازی داده های گرانی و ژئوئید - صفحه:15-28

  tick  مقایسه نتایج توموگرافی امواج سطحی با استفاده از منظم‌سازی تیخونوف مرتبه اول و روش یانوسکایا-دیتمار 1990 - صفحه:175-192

  tick  مقایسه پایداری روش ادامه فروسوی میدان گرانی با بکارگیری عملگر تنظیم تیخونوف و عملگر تنظیم بهبود یافته - صفحه:107-125

  tick  مقایسه‌ی نتایج تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی به روش‌های مختلف و بررسی رابطه تخلخل-تراوایی در یکی از میدان‌های هیدروکربنی جنوب ایران - صفحه:73-84
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved