>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی اثر دستگاه‌های بوجاری بر بهبود جوانه زنی و بنیه بذر گندم رقم پیشتاز در استان های البرز، تهران و قزوین  
   
نویسنده مجیدی رضا ,احتشامی محمدرضا ,حمیدی آیدین
منبع علوم و تحقيقات بذر ايران - 1399 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:531 -546
چکیده    بوجاری بذر یکی از مهم ترین مراحل فرآوری آن است و با توجه به نوع دستگاه های به کار رفته در بوجاری تاثیر به سزایی در بهبود کیفیت توده بذری و گواهی آن دارد. لذا این پژوهش به منظور ارزیابی اثر دستگاه های بوجاری بر جوانه زنی و بنیه بذر گندم رقم پیشتاز به صورت آزمایش مقایسه به روش آزمون t استیودنت (t-test) در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در موُسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج اجرا شد. تیمارها شامل بذرهای قبل و بعد از فرآوری شش خط فرآوری بذر از پنج شرکت تولیدکننده بذر در سه استان قزوین، البرز و تهران بودند. همچنین صفات مورد بررسی درصد گیاهچه های عادی و غیرعادی، وزن خشک و طول گیاهچه، نسبت ذخایر غذائی بذر تحرک یافته به گیاهچه، هدایت الکتریکی، محتوای آب بافتی گیاهچه، شاخص طولی بنیه گیاهچه، خلوص فیزیکی، درصد وزنی بذر سایر گونه ها، چگالی و وزن هزار بذر بودند. نتایج نشان داد فرآوری جوانه زنی و بنیه بذر را بهبود و ارتقا داد. همچنین، خطوط فرآوری بذر دارای دستگاه جداکننده ثقلی، به طور متوسط تاثیر مثبت بیش تری بر بهبود جوانه زنی بذر و خصوصیات بررسی شده در طی فرآوری داشتند و لذا به کارگیری جداکننده ثقلی در فرآوری بذر گندم ضروری است. از طرفی مشاهده شد که وجود یک مجموعه کامل از جداکننده استوانه دندانه دار احتمال آسیب و بیماری بذر را کاهش می دهد. از سوی دیگر نتایج نشان داد خط فرآوری بذر برخورداری از مجموعه کامل استوانه دندانه دار به منظور جداسازی بذور آسیب ندیده از بذور شکسته و آسیب دیده مکانیکی برای کاهش مخاطره آلودگی توده بذور فرآوری شده به بذور آسیب دیده مکانیکی و بذور بیمار مناسب است. نتایج نشان داد که شرکت سازنده دستگاه های بوجاری و تنظیم این دستگاه ها با توجه به شرایط تولید بذر از اهمیت بالایی در دستیابی به بهبود و ارتقای کیفیت بذر برخوردار هستند.
کلیدواژه ارتقای کیفیت، استوانه‌های دندانه‌دار، جداکننده ثقلی، فرآوری بذر
آدرس دانشگاه گیلان, دانشکده علوم کشاورزی, ایران, دانشگاه گیلان, دانشکده علوم کشاورزی, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved