>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی ساختار اجرایی عملیات مدیریت بحران در مراکز و سازمان‌های مختلف  
   
نویسنده خدابنده لو آزاده ,علیدوستی علی
منبع دانش پيشگيري و مديريت بحران - 1394 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:58 -68
چکیده    زمینه و هدف: پس از برنامه ریزی و تعریف فرایندها و فعالیت های اصلی مدیریت بحران در سازمان های مختلف، توجه به معرفی متولیانی برای انجام امور گوناگون در مقاطع زمانی قبل، حین و پس از وقوع سوانح، ساختاردهی به آن ها و فراهم آوردن منابع و ابزارهای لازم برای آن ها، موجب کسب اطمینان از اجرای طرح ها و برنامه ها به شکل سازمان دهی شده و مدیریت بهینه شرایط اضطراری می گردد؛ بنابراین در این مقاله، شناسایی اصول و عواملی که باید در طراحی چنین ساختاری در نظر گرفته شوند، موردتوجه است.روش: در این مطالعه مروری، با در نظر گرفتن الگوها و مدل های منتخب دنیا (سیستم ملی مدیریت بحران ایالات متحده آمریکا، برنامه واکنش ملی ایالات متحده آمریکا و چارچوب مدیریت بحران استانداردشده کالیفرنیا) به تعریف سطوح اصلی در طراحی ساختارهای مدیریت بحران، تعیین روابط این سطوح و نحوه پشتیبانی آن ها از یکدیگر پرداخته می شود.یافته ها: اصول کلی حاکم در زمینه طراحی ساختار مدیریت بحران، سطح بندی مراکز مختلف برای طراحی ساختار اجرایی و ابزارهای طراحی ساختار اجرایی، از مدل های منتخب دنیا به دست آمد.نتیجه گیری: توصیه هایی به منظور طراحی ساختار اجرایی عملیات پاسخگویی به بحران در سطوح مختلف شامل این موارد ارائه گردید: تعیین سطوح عملیاتی در طراحی ساختار مدیریت بحران، طراحی ساختار و تعریف ارتباطات درون و بین سطوح و تعیین وظایف سطوح مختلف.نوع مقاله: مطالعه مروری.
کلیدواژه ساختار اجرایی سازمان، مدیریت بحران، طراحی ساختار، سیستم ملی مدیریت بحران ایالات متحده آمریکا، برنامه واکنش ملی ایالات متحده آمریکا، چارچوب مدیریت بحران استانداردشده کالیفرنیا.
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده معماری و شهرسازی, ایران, دانشگاه صنعتی مالک اشتر, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved