>
Fa   |   Ar   |   En
   تخمین میزان خسارات ناشی از زلزله در منطقه 9 شهرداری مشهد با استفاده از مدل رادیوس در محیط Gis  
   
نویسنده کاظمیان شیروان غلامرضا ,آریش سیمین دخت
منبع دانش پيشگيري و مديريت بحران - 1394 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:9 -20
چکیده    زمینه و هدف: منطقه 9 شهر مشهد با وسعت بیش از 3275 هکتار و جمعیت بـالغ بر 329562 نفر، یکی از مهم ترین مناطق این شهر است که با سه گسل مهم (جنوب مشهد، سنگ بست شاندیز و توس ) تهدید شده است. وجود کاربری های مهمی مانند دانشگاه فردوسی، مراکز تربیت معلم شهید خورشیدی و شهید بهشتی، آموزشکده شهید منتظری و همچنین مراکز آموزشی غـیرانتفاعی همچون مـرکز آمـوزش سازمان همیـاری شهرداری های خراسان رضـوی و... نشان دهنده اهمیت بالای این منطقه از دیدگاه شهری است. بنابراین، بررسی های مربوط به آسیب پذیری لرزه ای منطقه 9 شهر مشهد و یافتن بهترین مدل برای بررسی آن یکی از ضروریات مدیریت شهری مشهد است.روش: مطالعه حاضر از نوع توصیفی و ازلحاظ ماهیت کاربردی است. برای جمع آوری داده ها، مطابق استانداردها و پیش نیازهای مدل رادیوس، از سازمان های مربوطه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به روش های مبتنی بر پایگاه اطلاعاتی و با بهره گیری از مدل رادیوس و نرم افزارهای مبتنی بر رویکرد سیستم اطلاعات جغرافیایی صورت پذیرفت.یافته ها: در سناریوی گسل جنوب مشهد، بیشترین خسارت و در سناریوی گسل توس، کمترین خسارت به منطقه وارد می شود و در کل، محدوده هایی که دارای تراکم ساختمانی و جمعیتی بالا بوده اند، بیشترین آسیب پذیری و محدوده هایی که نوع خاک از جنس سنگی بوده است و تراکم متوسط و پایینی داشته اند، کم ترین آسیب پذیری را دارند.نتیجه گیری: دوری و نزدیکی از گسل در شدت آسیب پذیری موثر است. با استفاده از یافته ها، مدل رادیوس از سطح دقت و کارایی بالایی برخوردار است. نوع مقاله: مطالعه پژوهشی
کلیدواژه مدل رادیوس، زلزله، تخمین خسارت زلزله، منطقه 9 شهرداری مشهد، سناریوی خسارت زلزله، گسل های مشهد.
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, گروه مدیریت ورزشی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده مدیریت و حسابداری, ایران
پست الکترونیکی si_arash@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved