>
Fa   |   Ar   |   En
   رسانه و بحران: بازنمایی رسانه‌ای حادثه خاموشی‌های گسترده برق استان خوزستان (در بهمن‌ماه 1395)  
   
نویسنده خواجه ئیان داتیس ,پسندیده اشرف السادات ,قنبری سعید
منبع دانش پيشگيري و مديريت بحران - 1397 - دوره : 8 - شماره : 3 - صفحه:279 -299
چکیده    زمینه و هدف: زمینه این مقاله بحران خاموشی های گسترده برق در استان خوزستان در بهمن 1395 است که تحت تاثیر مشکلات زیست محیطی حادث شد. این حادثه تبعات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی وسیعی داشت از این رو هدف این مقاله، تحلیل بازنمایی رسانه ای این بحران در جهت فراهم سازی زمینه تدوین راهکارها و دستورالعمل های مدیریت ارتباطی بحران برای حوادث مشابه است.روش: جامعه آماری این پژوهش را اخبار مربوط به حادثه در چهار گروه شبکه های ملی و محلی صدا و سیما، خبرگزاری ها، رسانه های اجتماعی و نیز بیانیه های وزارت نیرو و سازمان های وابسته به آن تشکیل داد. این اخبار به روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب و با استفاده از روش تحلیل مضمونی، تحلیل شدند. نقطه کفایت برای تعیین حجم نمونه در هر گروه، اشباع نظری بود.یافته ها: تحلیل داده ها که با ترسیم نقشه های مضمونی همراه شد نشان داد که صداوسیما به عنوان رسانه ملی منطبق با زاویه دید حاکمیتی، به موضوع پرداخته است؛ روایت خبرگزاری ها نشان دهنده دیدگاه جامعه مدنی به حادثه بوده و رسانه های اجتماعی زاویه دید مردم آسیب دیده و گرفتار در بحران را نشان داده اند و بیانیه های روابط عمومی نیز منطبق با سیاست های سازمانی بوده است.نتیجه گیری: صدا و سیما بیشتر به کارکردهای اطلاع رسانی و مطالبه گری پرداخته و از کارکرد فرهنگ سازی و ایجاد انسجام ملی و جلب مشارکت عمومی غافل مانده است. خبرگزاری ها به شکل جامعی حادثه را با توجه به سیاست های دورن سازمانی خود بازتاب داده اند. رسانه های اجتماعی بیشتر اعتراض و مطالبه گری را نشان داده و از پتانسیل های آن برای انسجام بخشی، اطلاع رسانی و بسیج منابع استفاده نشده است. بیانیه های روابط عمومی غالباً منعکس کننده عملکردها در رابطه با حادثه و انعکاس اقدامات صورت گرفته و شرح دلایل ایجاد بحران بوده است.
کلیدواژه مدیریت رسانه‌ای بحران، بحران خوزستان، بازنمایی رسانه‌ای، صدا و ‌سیما، خبرگزاری‌ها، وزارت نیرو، رسانه‌های اجتماعی
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, ایران, پژوهشگاه نیرو, گروه مدیریت و علوم اجتماعی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
پست الکترونیکی s.ghanbary@atu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved