>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش سنجش از دور و داده‌های آن در چرخه مدیریت بحرانی طبیعی و بحران‌ها  
   
نویسنده میراحسنی مرضیه سادات ,سلمان ماهینی عبدالرسول
منبع دانش پيشگيري و مديريت بحران - 1397 - دوره : 8 - شماره : 3 - صفحه:225 -240
چکیده    پیش زمینه و هدف: مدیریت بحران در قالب چرخه مدیریت موثر شامل پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی است. سنجش از دور به عنوان منبع داده و اطلاعات و ابزاری قوی در محدوده چرخه مدیریت بحران به دانشمندان و تصمیم گیران به درک پدیده های مکانی کمک می نماید. داده های مکانی حاصل از سنجش از دور در برابر بلایا و در چرخه مدیریت بحران، کمک شایانی می کند. هدف این مطالعه مرور داده های مورد استفاده و ذکر مثال های کاربردی است.روش: به علت کمبود یک منبع فارسی جامع در خصوص مطالعه چرخه مدیریت بحران و کاربردهای داده های سنجش از دور در آن، این مطالعه به معرفی و مرور نمونه هایی از کاربردهای صورت گرفته و انواع داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای هر مرحله چرخه شامل منبع داده اپتیک، حرارتی و رادار روزنه مصنوعی در مقیاس های مکانی و زمانی می پردازد.یافته ها: علم سنجش از دور به عنوان ابزاری کارا، در حیطه چرخه مدیریت بحران است. سنجش از دور را می توان در کاهش بلایا از طریق شناسایی و درک خطرات، اعمال نمود. یکی از اقدامات مهم فازهای پیشگیری و مقابله، پایش بلایا است، که می تواند به طور بسیار موثری ریسک بلایا را کاهش دهد. پیشگیری باعث کاهش خطر و در نتیجه کاهش احتمال وقوع بلایا، بخش مهمی از چرخه مدیریت بحران است، زیرا بهترین گزینه برای کاهش احتمال یک بحران از طریق پیشگیری وقوع خطر می باشد. نتیجه گیری: سنجش از دور در تامین تصاویر سری زمانی و داده های مورد نیاز جهت پایش و اجرای ارزیابی و آمایش سرزمین نیز نقش بسیار موثری دارد. فناوری سنجش از دور می تواند با پرداختن به برخی محرک های بلایا، از طریق ارائه داده لازم برای کمک به برنامه ریزان آمایش سرزمین، مدیران بحران به مدیریت بحران کمک کند.
کلیدواژه سنجش از دور، چرخه مدیریت بحران، داده‌‌های مکانی، پایش
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده محیط زیست و شیلات, گروه ارزیابی و آمایش سرزمین, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, دانشکده محیط زیست و شیلات, گروه ارزیابی و آمایش سرزمین, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved