>
Fa   |   Ar   |   En
   تبیین، تحلیل و راهکارهای کاهش آسیب‌پذیری در برابر زلزله (مورد مطالعاتی: یک واحد همسایگی از محله گلستان شرقی در منطقه 22 تهران)  
   
نویسنده اصلانی فرشته
منبع دانش پيشگيري و مديريت بحران - 1397 - دوره : 8 - شماره : 3 - صفحه:241 -254
چکیده    زمینه و هدف: بررسی میزان آسیب پذیری لرزه ای و ارائه راهکارهای کاهش آسیب پذیری از موضوعات مهم روز است. از این رو، این مقاله به تبیین، تحلیل و راهکارهای کاهش آسیب پذیری لرزه ای در یک واحد همسایگی از محله گلستان شرقی واقع در منطقه 22 تهران، به عنوان مورد مطالعاتی، می پردازد. بدین منظور، این مقاله با اهداف کاهش تلفات و خسارات در زلزله احتمالی، شناخت آسیب پذیری محدوده مورد مطالعه، شناسایی نقاط امن و خطرناک محدوده مورد مطالعه و تهیه نقشه های شناسایی و تخلیه در محدوده مورد مطالعه تدوین شده است.روش: روش به کار رفته در این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی از نوع پیمایشی است. در ابتدا، نیاز به جمع آوری منابع اطلاعاتی مورد نیاز می باشد. برای جمع آوری داده ها از شیوه های مختلفی همانند مشاهده استفاده شده است. برای آسیب شناسی و آسیب نگاری نیز از نقشه های مربوطه، تصویربرداری و نقشه های gis استفاده شده است. جهت دستیابی به راهکارها به منابع کتابخانه ای اعم از مقالات، کتب، گزارشات، اسناد مکتوب و سایت های الکترونیکی معتبر، مراجعه شده است.یافته ها: راهکارهای کاهش آسیب پذیری لرزه ای، به سه دسته راهکارهای سازه ای، غیرسازه ای و مدیریتی تقسیم می شوند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که علاوه بر اقدامات کاهش آسیب پذیری سازه ای و غیرسازه ای در واحد همسایگی، راهکارهای مدیریتی و نقش آموزش و آمادگی مردم در سوانحی مانند زلزله بسیار حیاتی است. همچنین، با بکارگیری روش های ساده و کارامد می توان اجزای غیرسازه ای را در برابر خطرات ناشی از بروز سوانحی همانند زمین لرزه، مقاوم نمود. نتیجه گیری: نصب آژیرهای هشدار حریق، کپسول های آتش نشانی، تابلوها و علائم تخلیه در مسیرهای عبوری، تابلوهای نشان دهنده مکان های امن و خطرناک، مقاوم سازی دیوارها و تیغه ها، مستحکم نمودن اتصالات در مبلمان شهری، کاهش سطوح شیشه ای در حد امکان در جداره های بنا و استفاده از لایه های پلاستیک و لمینیت برای جلوگیری از فروریزش و خرد شدن شیشه ها، در کنار توجه به راهکارهای مدیریتی، میزان صدمات و خسارات را در سطح واحد همسایگی به حداقل می رساند.
کلیدواژه زلزله، کاهش آسیب‌پذیری، واحد همسایگی، تهران
آدرس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, ایران
پست الکترونیکی fereshteh.aslani@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved