>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثربخشی خودگویی مثبت بر میزان خودکارآمدی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی  
   
نویسنده مصطفائی علی ,محمدی عزیز
منبع پژوهش در يادگيري آموزشگاهي و مجازي - 1395 - دوره : 3 - شماره : 12 - صفحه:71 -77
چکیده    این پژوهش، با هدف تعیین اثربخشی خودگویی مثبت بر میزان خودکارآمدی دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی اجرا شد. جامعه آماری در این تحقیق عبارت بودند از کلیه دانش‌آموزان پسر مقطع ابتدایی که در سال تحصیلی 1394-1393 در شهر پیرانشهر مشغول به تحصیل بودند. این پژوهش مبتنی بر طرحی نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون بود. ابتدا از بین مدارس ابتدایی پسرانۀ شهر پیرانشهر دو مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و سپس از هر مدرسه از بین کلاس‌های پایه دوم به صورت تصادفی یک کلاس به عنوان نمونه انتخاب شده و از طریق نمونه‌گیری تصادفی دانش‌آموزان انتخاب شدۀ یکی از مدارس به عنوان گروه آزمایش (34 نفر) و مدرسۀ دیگر به عنوان گروه کنترل (36 نفر) انتخاب شدند. دانش‌آموزان گروه آزمایش به مدت ده جلسه آموزش خودگویی مثبت دریافت کردند. ابزار اندازه‌گیری عبارت بود آزمون خودکارآمدی عمومی شرر که در مورد هر دو گروه به صورت پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس تک متغیری و آزمون تعقیبی بن‌فرونی استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس و همچنین آزمون بن‌فرونی جهت مقایسۀ میانگین‌ها نشان داد که خودگویی مثبت بر افزایش خودکارآمدی دانش‌آموزان به طور معناداری موثر است (05/0 >p )
کلیدواژه خودگویی مثبت، خودکارآمدی، دانش‌آموزان
آدرس دانشگاه پیام نور, ایران, آموزش و پرورش پیرانشهر, ایران
پست الکترونیکی mostafai2008@yahoo.com
 
   Investigating The Effect of Positive Self - Talking on Self - Efficacy in Ele-mentary Male Students  
   
Authors Mostafaei Ali ,Mohammadi Aziz
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved