>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین مقدار، نوع و توزیع تخلخل در سنگ‌‌های مخزنی با استفاده از ترکیب آنالیز تصاویر و مدل‌سازی سه‌بعدی  
   
نویسنده توکلی وحید
منبع علوم زمين خوارزمي - 1395 - دوره : 2 - شماره : 1 - صفحه:1 -12
چکیده    یکی از مهم ترین شاخص ها در پژوهش های زمین شناسی مخزن، تعیین نوع و مقدار تخلخل های موجود در سنگ است. در این پژوهش با استفاده از تهیه تصاویر رقومی پیوستۀ 30 نمونه از سازندکنگان، مدل سه بعدی تخلخل آن ساخته شده است. لایه برداری بسیار نازک (قطر 200 میکرون) از نمونه های بررسی شده انجام شده و پس از هر مرحله لایه برداری از نمونه، تصویر رقومی سطح آن تهیه شد. از آن جا که هدف پژوهش بازسازی شبکه تخلخل های سنگ است، سطح سنگ در هر مرحله با خمیر سبزرنگ به طور کامل پوشانده شده و سپس خمیر برداشته می شود تا تنها تخلخل ها رنگی باشند. تصاویر تهیه شده در نرم افزار متلب پردازش شده و باند سبزرنگ آن استخراج می شود. ارزش های اجزاء تصویری این باند به همراه مختصات سه بعد هر جزء تصویری برای مدل سازی سه بعدی سنگ استفاده شد. شبکه تخلخل سنگ از حذف بخش های اضافی (زمینه سنگ) در مدل به دست آمده با استفاده از انحراف معیار داده ها به دست آمد. با استفاده از نسبت حجم مدل فیلتر شده به حجم مدل اولیه، مقدار تخلخل سنگ نیز قابل محاسبه است. از این مدل ها می توان علاوه بر به دست آوردن نوع، مقدار و توزیع شبکه سه بعدی تخلخل، در مواردی مانند تعیین آب اشباع شدگی، آب غیرقابل استحصال، تراوایی و قطر گلوگاه ها نیز استفاده کرد.
کلیدواژه شبکه تخلخل، مدل‌سازی، آنالیز تصاویر، مخزن، رقومی
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده زمین‌شناسی, ایران
پست الکترونیکی vtavakoli@ut.ac.ir
 
   Reconstruction of Porosity Value, Type and Distribution in Reservoir Rocks using Combination of Image Analysis and 3D Modeling  
   
Authors tavakoli vahid
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved