>
Fa   |   Ar   |   En
   حذف نویز متناوب در تصاویر دیجیتال با استفاده از سیستم فازی  
   
نویسنده علی بابایی نجمه ,لطیف علی محمد
منبع ماشين بينايي و پردازش تصوير - 1398 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:79 -92
چکیده    نویز متناوب با ایجاد الگوهای مشابه در تصویر باعث تخریب کیفیت تصویر می‌گردد. در این پژوهش یک سیستم فازی برای یافتن نویز متناوب در حوزه فرکانس و رفع آن معرفی می‌گردد. در سیستم فازی موقعیت تقریبی ضرایب نویز توسط دو ورودی به دست می‌آید. ورودی اول موقعیت ضریب فرکانسی و ورودی دوم نسبت مقدار ضریب فرکانسی به میانه پنجره همسایگی است. خروجی سیستم فازی ماسک اصلاح‌کننده در حوزه فرکانس خواهد بود که از آن برای رفع نویز استفاده خواهد شد. عملکرد روش پیشنهادی روی تعدادی تصویر محک آغشته به نویز مصنوعی و واقعی بررسی گردید. به‌منظور ارزیابی، معیارهای کیفی و کمی سنجش موردتوجه قرار گرفت. نتایج شبیه سازی حاکی از عملکرد قابل‌ قبول آن در مقایسه با روش‌های مطرح در این حوزه است.
کلیدواژه حذف نویز تصویر، سیستم فازی، نویز متناوب
آدرس دانشگاه یزد, گروه مهندسی کامپیوتر, ایران, دانشگاه یزد, گروه مهندسی کامپیوتر, ایران
پست الکترونیکی alatif@yazd.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved