>
Fa   |   Ar   |   En
   شاخص‌های ارزشی مسجد گوهرشاد مشهد از منظر حکمت انسی  
   
نویسنده باوندیان علیرضا
منبع فرهنگ رضوي - 1396 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:209 -230
چکیده    ایران زمین از دیرباز درمسیر تاخت و تازهای مختلف بوده است. با این همه فرهنگ دیرپای این سرزمین همواره پیش از آن که تاثیرپذیر باشد، تاثیرگذار بوده و اقوام تمدن تاز را تمدن‌ساز کرده است.نمونه این تاثیرگذاری در بناهای تاریخی ایران مشاهده می‌شود؛ که از آن جمله، مسجد جامع گوهرشاد در جوار بارگاه حرم رضوی است. جانشینان امیر تیمور گورکانی، ازجمله فرزند او شاهرخ با بهره‌گیری از تجربه معماران ایرانی نه تنها به بازسازی ویرانه‌های بر جای مانده از دوران پدر پرداختند، بلکه عروس او گوهرشاد خاتون، همسر شاهرخ، مسجدی در جوار حرم رضوی ساخت که هم‌اینک با گذر سال ها، همچنان جلوه‌گر معماری ایرانیاسلامی است. مسجد گوهرشاد جلوه بارزی از اهتمام همه جانبه بانیان، معماران و هنرمندان به مفاد و مضامین فرهنگ رضوی است. این مسجد برخوردار و بهره‌مند از ابعاد ساختاری و معنایی مختلف است و مطالعه آن می‌تواند نقش حکمت انسی را در تحقق چنین آثاری به وضوح نشان دهد. روش این مقاله مبتنی بر تبیین شاخص‌های ارزشیِ این اثر ازمنظر حکمت انسی است ونتایج نشان می‌دهد که مراتب انس و تقرب معمار با حقیقت اعلی نه تنها از پس سده‌های فراوان در ابعاد مختلف بنا قابل قرائت است بلکه می‌تواند برای معماری امروز ما نیز الگو دهنده باشد.
کلیدواژه حکمت اُنسی، مسجد گوهرشاد، قوام‌الدین‌شیرازی، گوهرشاد خاتون، معماری اسلامی
آدرس دانشگاه نیشابور, دانشکده هنر, گروه پژوهش هنر, ایران
پست الکترونیکی bavandian@yahoo.com
 
   Value indexes of Gohrashad mosque in Mashhad from the perspective of intimacy wisdom  
   
Authors bavandiyan Alireza
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved