>
Fa   |   Ar   |   En
   اسرار نماز در حدیث رضوی با تاکید بر روایت «الصَّلَاهُ لَهَا اَرْبَعَهُ آلَافِ بَابٍ»  
   
نویسنده روحی برندق کاووس
منبع فرهنگ رضوي - 1395 - دوره : 4 - شماره : 13 - صفحه:153 -171
چکیده    چکیده: نماز پرکاربردترین واجب عبادی در آیات قرآن و بهترین وسیله تقرب به درگاه الهی است که ظاهر و باطن و بلکه بطون تودرتویی دارد و افزون بر احکام و آداب ظاهری، تشریع یکایک اجزای آن از فلسفه خاص و اسرار ویژه ای برخوردار است. این مقاله با هدف پژوهش در روایات رضوی، احادیث صادر شده از آن حضرت در خصوص اسرار نماز را گردآوری کرده و با بهره گیری از نظرات شارحان حدیث، عارفان و نگارندگان کتاب های اسرار الصلاه و با ژرف اندیشی در مضامین روایات به ویژه تحلیل «الصَّلَاهُ لَهَا اَرْبَعَهُ آلَافِ بَابٍ» به این نتیجه دست یافته که روایات رضوی درباره نماز افزون بر این‌که اثبات می کند نماز دارای سر و راز است، به مراتب اسرار نماز و نیز سر و راز پاره ای از اجزا و مقدمات نماز پرداخته است. همچنین راز هر یک از بخش های این معجون معنوی را بیان کرده و به این نتیجه رسیده که تنها وجه مورد قبول در معنای حدیث نام‌برده دارای اسرار ویژه بودن نماز است.
کلیدواژه حدیث رضوی ,اسرار نماز ,علل تشریع
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس, ایران
پست الکترونیکی k.roohi@modares.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved