>
Fa   |   Ar   |   En
   واکاوی مضمونی حجاج‌های کلامی در پرتو آموزه‌های رضوی  
   
نویسنده معتمد لنگرودی فرشته ,محصص مرضیه ,اکبری زاده فاطمه ,قاسم نژاد زهرا
منبع فرهنگ رضوي - 1396 - دوره : 5 - شماره : 20 - صفحه:189 -222
چکیده    نظریۀ «حجاج» جلوه‌ای از گفت وگو با هدف اقامه دلیل در جهت اثرگذاری درونی بر مخاطبان است. این فرایند از طریق به کارگیری عناصر زبانی در گفتمان‌ها محقق می‌شود. در عصر حاضر می‌توان با بهره‌جویی از این روش جدید تحلیل زبانی، دریچه‌ای نو به میراث معتبر رضوی گشود. امام رضا(ع) متناسب با اقتضائات عصری ضمن پالایش مباحث کلامی، در قالب گفتمان حجاجی و با رویکردی هدایتی، از ظرفیت اندیشه‌ورزی مخاطبان حداکثر بهره‌برداری را می‌کنند. این پژوهش، ضمن تبیین علمی نظریه حجاج، در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که مطابق آموزه‌های رضوی چه مضامینی، محوریت حجاج‌های کلامی را تشکیل داده‌اند؛ لذا در قالب روش توصیفی-تحلیلی، پس از تبیین مرزهای مفهومی اصطلاح حجاج و اصطلاحات مشابه همچون جدل، خطابه، برهان و اقناع بر مبنای رویکردهای معاصر به این نظریه، مضامین توحید، امامت و نبوت، به عنوان درون‌مایه‌های پرتکرار در روایات رضوی با اسلوب گفتمان حجاجی دسته‌بندی می‌شود. به اعتقاد نگارندگان مضمون امامت، به مثابه پربسامدترین مضمون در حجاج‌های کلامی رضوی، تن‌ها یک اقتضای عصری نبوده؛ بلکه نشانگر یک ضرورت مکتب تشیع و رهنمود فرهنگی حضرت رضا(ع) دربارۀ لزوم تجهیز شیعیان به انواع روش‌ها در اثبات اصل امامت است. به عبارت دیگر از رهگذر بهره‌گیری از این اسلوب گفتمانی، موضوع امامت اهل‌ بیت(ع) به عنوان یکی از مهم ترین مسائل جامعه اسلامی و روح مکتب تشیع، مورد توجه مضاعف قرار می‌گیرد.
کلیدواژه حجاج، گفتمان، امام رضا(ع)، امامت
آدرس دانشگاه الزهرا (س), ایران, دانشگاه شهید بهشتی, دانشکده الهیات و ادیان, ایران, دانشگاه الزهرا (س), گروه ادبیات عرب, ایران, دانشگاه شیراز, گروه علوم قرآن و فقه, ایران
پست الکترونیکی z_ghasemi62@yahoo.com
 
   The Thematic Exploration of the Theological Argumentations Based on Imam Reza (A.S)'s Doctrine  
   
Authors Akbarizadeh Fatemeh ,Motamad Langrodi Fereshte ,Ghasem Nejad Zahra ,mohases marzieh
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved