>
Fa   |   Ar   |   En
   رسوب شناسی کاربردی   
سال:1394 - دوره:3 - شماره:6


  tick  بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مارن‌های نئوژن بر اشکال و شدت فرسایش در منطقه ورامین جنوب‌شرق استان تهران - صفحه:57-69

  tick  تعیین برخاستگاه زمین‌ساختی و هوازدگی سنگ منشا ماسه‌سنگ‌های سازند داهو (کامبرین پیشین) به روش‌های پتروگرافی و ژئوشیمی عناصر اصلی در برش ابیانه غرب نطنز - صفحه:26-42

  tick  رخساره‌سنگی، پتروفاسیس و محیط رسوبی نهشته‌های ژوراسیک در زون بینالود در برش بازحوض، جنوب مشهد - صفحه:82-102

  tick  شناسایی و تفسیر رخساره‌های رسوبی و دیاژنزی از طریق مفهوم رخساره لاگ‌ها، مطالعه موردی از مخزن سروک در یکی از میادین بزرگ نفتی جنوب غرب ایران - صفحه:103-119

  tick  محیط رسوبی و تاریخچه دیاژنز سازند فهلیان در تاقدیس لار، جنوب زون ایذه - صفحه:1-25

  tick  مطالعه فرآیندها تاریخچه دیاژنز سنگ‌های کربناته هم‌ارز سازند بادامو (ژوراسیک زیرین – میانی) در شمال طبس، شرق ایران - صفحه:70-81

  tick  پتروگرافی و ژئوشیمی ماسه‌سنگ‌های سازند سرخ بالایی در برش منطقه حسن‌آباد (جنوب‌غرب تهران) - صفحه:43-56
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved