>
Fa   |   Ar   |   En
   روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن   
سال:1398 - دوره: - شماره:18


  tick  تاثیر شرایط محیطی بر قابلیت اطمینان تجهیزات معدن مطالعه موردی معدن مولیبدن-مس آذربایجان - صفحه:129-141

  tick  تخمین تنش‌های اصلی القایی در کارگاه‌های جبهه‌کار طولانی از طریق وارونه‌سازی تانسور گشتاور لرزه‌ای - صفحه:31-47

  tick  تعیین تعداد گروه در مجموعه داده های ژئوشیمیایی با استفاده از شاخص های بازشناسی الگوی مبتنی بر تفکیک و تراکم خوشه ها - صفحه:61-76

  tick  تعیین قابلیت اطمینان ضریب عکس‌العمل بستر از آزمایش‌های سه محوری خاک (مورد مطالعاتی: شهر کرمان) - صفحه:17-29

  tick  توسعه روش‌های بیشاپ و نموداربرای تحلیل پایداری شیروانی‌ها با در نظر گرفتن اثر تنش اصلی متوسط - صفحه:117-127

  tick  توسعه یک دستگاه خودتنظیم برای انجام دقیق آزمایش برش مستقیم درزه‌های سنگی تحت شرایط مرزی مختلف - صفحه:143-152

  tick  ماهیت ترکیبی داده های لیتوژئوشیمیایی و تاثیر آن بر تحلیل رگرسیونی عیار طلا: مطالعه موردی اندیس طلای قره چر، شمال غرب ایران - صفحه:1-16

  tick  مقایسه روش‌های بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک و گروه ذرات در وارون‌سازی امواج ری‌لی جهت مدلسازی پروفیل سرعت موج برشی: مطالعه موردی - صفحه:77-88

  tick  مقایسه روش‌های تحلیل اکتشافی داده‌ها و انحراف مطلق میانه به منظور شناسایی آنومالی‌های ژئوشیمیایی و مناطق مستعد کانی‌زایی (مطالعه موردی: ناحیه معدنی هنزا، جنوب کمربند فلززایی ارومیه-دختر) - صفحه:89-101

  tick  مقایسه روش‌های موجود برای تعیین ظرفیت باربری نهایی پی‌های سنگی و اعتبارسنجی آنها بر اساس ظرفیت واقعی اندازه گیری شده - صفحه:49-59

  tick  پیش‌بینی عیار فسفر فرآوری شده کانسنگ آهن بر اساس مدل‌های ریاضی آماری - صفحه:103-115
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved