>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل پارامترهای هیدرودینامیکی جریان در حوضچه های آرامش استاندارد نوع I،Ii وIii  
   
نویسنده تاج آبادی فائزه ,جباری احسان ,سرکرده حامد
منبع سد و نيروگاه برق آبي - 1396 - دوره : 4 - شماره : 13 - صفحه:43 -54
چکیده    در پژوهش حاضر، حوضچه های آرامش نوع i،ii و iiiبعد از صحت سنجی با مدل آزمایشگاهی، شبیه سازی عددی شده و ضمن بررسی پرش هیدرولیکی، پارامترهای هیدرودینامیکی جریان مانند فشار، سرعت، شدت آشفتگی و ورتیسیتی مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفتند. از مدل های rng و vof برای شبیه سازی آشفتگی و سطح آزاد جریان استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کارایی حوضچه نوع iii و ii از حوضچه نوع i بیشتر است و این کارایی به دلیل تاثیر قابل توجه بلوک های پای تندآب در حوضچه نوع iii و آبپایه انتهایی در حوضچه نوع ii است. همچنین وجود موانع در حین پرش هیدرولیکی تاثیر چندانی بر شدت آشفتگی نداشته اما در انتهای پایاب باعث کاهش شدت تلاطم و آشفتگی شده به طوری که این پارامتر در حوضچه های نوع ii و iii نسبت به حوضچه نوع i به ترتیب در حدود 12% و 27% کمتر است و در نتیجه باعث کاهش خسارت می شود. ورتیسیتی در حوضچه نوع ii به ترتیب درحدود %98 و %67 نسبت به حوضچه نوع i و iii کمتر است و در پایاب این حوضچه ورتیسیتی تقریبا صفر است و فقط حرکت انتقالی وجود دارد. در نتیجه این حوضچه در آرام کردن جریان نقش مهم تری از دو حوضچه دیگر دارد.
کلیدواژه حوضچه‌های آرامش نوع I ,Ii ,Iii، مدل عددی، شدت آشفتگی، تغییرات فشار و سرعت، ورتیسیتی
آدرس دانشگاه قم, دانشکده مهندسی عمران, ایران, دانشگاه قم, دانشکده فنی و مهندسی, گروه مهندسی عمران, ایران, دانشگاه حکیم سبزواری, دانشکده فنی و مهندسی, گروه عمران, ایران
پست الکترونیکی sarkardeh@hsu.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved