>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی روش های استنتاج فازی عصبی و شبکه عصبی مصنوعی در برآورد بار رسوب معلق - رودخانه سفیدرود  
   
نویسنده مردوخ پور علیرضا ,جاماسبی حسین
منبع سد و نيروگاه برق آبي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 18 - صفحه:49 -55
چکیده    در تحقیق حاضر، مقایسه تخمین بار رسوب معلق در سدهای مخزنی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی عصبی می باشد. بررسیها توسط برنامه matlab انجام شده است و ورودی ها شامل دبی رودخانه سفید رود و خروجی، غلظت رسوب در گام زمانی بوده است.ورودی و خروجی رسوب دارای روند مثبت بوده و 80 درصد داده ها جهت آموزش و 20 درصد داده ها جهت آزمون شبکه مورد استفاده قرار گرفت. از تعداد 229 داده موجود 182 داده به عنوان داده های آموزشی و 47 داده برای آزمون بکار برده شده است.. نتایج بدست آمده نشان می دهند که پیش بینی غلظت بار معلق رسوب حاصل از مدل سیستم استنتاج فازی عصبی به داده های واقعی غلظت رسوب نزدیک تر هستند و ضریب همبستگی حاصل از سیستم استنتاج فازی عصبی 90 درصد می باشد. این در حالی است که ضریب همبستگی برای مدل های شبکه عصبی مصنوعی 83 درصد بدست آمده است. لذا سیستم استنتاج فازی عصبی در پیش بینی میزان رسوب معلق نسبت به مدل شبکه عصبی مصنوعی دارای کارایی بهتری می باشد.
کلیدواژه شبکه عصبی مصنوعی، برنامه Matlab، سیستم استنتاج فازی- عصبی، غلظت بار رسوب، ضریب رگرسیون
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان, گروه مهندسی عمران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved