>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر استفاده از ترانشه های اصلاح شده بر ظرفیت باربری خاک و اثر ابعاد آن  
   
نویسنده توسلی امید ,شیخ الملوکی محمدرضا
منبع سد و نيروگاه برق آبي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 18 - صفحه:14 -24
چکیده    در این مقاله، به بررسی تاثیر استفاده از ترانشه های اصلاح شده بر ظرفیت باربری خاک و اثر ابعاد آن با استفاده از تحلیل عددی به کمک نرم افزار اجزای محدود abaqus پرداخته شده و صحت عملکرد و اعتبار سنجی نرم افزار با مقایسه نتایج با تحقیقات گذشته انجام گردیده و بعد از حصول اطمینان از تطابق نتایج، اثر تاثیرات ترانشه بهسازی شده بررسی گردیده است. با تحلیل های انجام شده بر روی ظرفیت باربری پی های مستقر بر ترانشه اصلاح شده، استنتاج می گردد که بطور کلی بهسازی خاک به کمک ایجاد ترانشه با خصوصیات مقاومتی بالاتر در زیر پی، ظرفیت باربری خاک افزایش یافته و خاک مقاومت بیشتری از خود نشان می دهد و با افزایش نسبت عرض ترانشه به عرض پی به میزان سه برابر، مقدار آن افزایش می یابد. همچنین با تغییر ارتفاع ترانشه، می توان در جهت بهینه کردن ظرفیت باربری استفاده نموده و با تعیین عمق حفاری مطابق ملاحظات طراحی، از هزینه های اجرایی نیز کاسته می شود. تغییرات هندسه و شکل پی مستقر بر ترانشه بهسازی شده و همچنین مشخصات خاک ترانشه تاثیر به سزایی روی ظرفیت باربری آن دارد، به طوری که می توان با انتخاب مناسب آنها به ظرفیت باربری بهینه دست یافت.
کلیدواژه بهسازی خاک، ترانشه اصلاح شده، بار-نشست، هندسه پی، روش اجزاء محدود.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق, گروه مهندسی عمران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان, گروه مهندسی عمران, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved