>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی ریسک زیست محیطی سد مراش با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه تلفیقی  
   
نویسنده رباطی مریم ,یاوری محسن ,فرساد فروغ
منبع سد و نيروگاه برق آبي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 18 - صفحه:1 -13
چکیده    سد مراش بر روی رودخانه حلب در نزدیکی روستای مراش واقع در 125 کیلومتری زنجان و1800 متری شهر دندی قرار دارد، هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و ارزیابی ریسک زیست محیطی سد مراش در اجراء و بهره برداری است. در این مطالعه پس از جمع آوری و بررسی اطلاعات مربوط به شرایط محیط زیست منطقه مورد مطالعه و تعیین نحوه فعالیت ها و فرآیندها در مرحله اجراء و بهره برداری، فهرستی از عوامل احتمالی مولد ریسک های محیط زیستی به صورت پرسشنامه تهیه و برای بررسی صحت آن ها، در اختیار یک گروه متخصص شامل نخبگان و اساتید در رشته های مرتبط با محیط زیست و عمران سد قرارگرفتپس از تجزیه و تحلیل امتیازات داده شده با استفاده از یافته های حاصل از دو روش [1]fanp و [2]ftopsis رتبه بندی و اولویت بندی ریسک سد مراش استفاده شد
کلیدواژه ارزیابی ریسک زیست محیطی، سد مراش، روش Fanp، روش Ftopsis، تحلیل سلسله مراتبی
آدرس دانشگاه علوم و تحقیقات, دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست, گروه علوم و مهندسی محیطزیست, ایران, دانشگاه علوم و تحقیقات, دانشکده محیط زیست, گروه علوم و مهندسی محیطزیست, ایران, دانشگاه علوم و تحقیقات, دانشکده منابع طبیعی و محیطزیست, گروه علوم و مهندسی محیطزیست, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved