>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی شاخص های پیچیدگی در فرایندهای مدیریت زمان پروژه بر اساس استاندارد Pmbok  
   
نویسنده احمدی عطیه ,گلابچی محمود ,یوسفی سعید
منبع سد و نيروگاه برق آبي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 18 - صفحه:67 -78
چکیده    دردو دهه اخیر،استفاده از روش ها وتکنیک های مختلف برای اجرا ومدیریت پروژه های ساختمانی افزایش چشمگیری داشته است در صورتیکه نه تنها نرخ موفقیت پروژه ها،پیشرفتی متناسب باآن نداشته است بلکه ما شاهد تاخیرات شدید از برنامه زمانبندی،افزایش هزینه وهمینطور کیفیت نامناسب وافزایش تعداد ادعاها ودعوی قضایی نیز بوده ایم به پایان رساندن پروژه در زمان وبا بودجه مقرر در محیط پیچیده پروژه های امروز،دغدغه اصلی بسیاری ازمدیران پروژه شده است.که شاید بابررسی آن به عوامل زیادی برسیم که فقط در داخل پروژه ودر حوزه کاری مسئولین برنامه ریزی وکنترل پروژه نباشد.دراین تحقیق به دنبال رسیدن به این عوامل،محیط پیچیده پروژههای صنعت ساخت وساز معرفی شده وانواع مختلف پیچیدگی ها بنابر تحقیقات پژوهشگران مختلف در طول سالهای مختلف تشریح و بیان خواهد شد.هدف اصلی این مقاله شناسایی فاکتورهای پیچیدگی مدیریت زمان پروژه در قالب فرایندهای pmbok میباشد.تاباشناخت ومعرفی عوامل،علاوه بر اثبات محیط پیچیده مدیریت زمان پروژه،عوامل تاثیرگذار شناخته شده در برنامه ریزی وکنترل پروژه بیشتر مورد توجه قرار گیرد.عواملی که دراکثر پروژه های تعریف شده نادیده گرفته میشوند وبه عنوان مسئله مخرب درپیشبرد پروژه ایجاد مشکل میکنند.روشن شدن ابعاد مسئله تاثیر شاخصها در روند فرایند های اجرایی این امید را در پی خواهد داشت که گامی موثر درارائه راهکار مناسب برای مدیریت زمان پروژه مطرح شود.
کلیدواژه مدیریت زمان پروژه، پیچیدگی، فرایندهای Pmbok، شاخص های پیچیدگی
آدرس دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا, دانشکده معماری, ایران, دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا, دانشکده معماری, ایران, دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا, دانشکده معماری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved