>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی شرایط هیدرولیکی راه ماهی از نوع کانال ماهی- قایق‌رو با استفاده از مدل عددیFlow-3d  
   
نویسنده احسانی روح الله ,حسن زاده یوسف ,مجتهدی علی رضا ,صانعی مجتبی
منبع سد و نيروگاه برق آبي - 1395 - دوره : 3 - شماره : 10 - صفحه:48 -59
چکیده    راه ماهی ها، به دلیل نقش مهمی که در مهاجرت آبزیان و بقا نسل آن ها دارند، از اجزای اصلی سازه های تقاطعی از جمله سدها می باشند. در این تحقیق مدل عددی کانال ماهیقایق رو با استفاده از نرم افزار flow-3d تهیه شده است. به منظور صحت سنجی از نتایج مدل آزمایشگاهی استفاده شد. با مقایسه نتایج مدل عددی با مدل آزمایشگاهی، مشخص شد که میزان خطا برای عمق و سرعت جریان، به ترتیب 3 و 11/5 درصد است. سپس با استفاده از مدل عددی، به ازای دبی های بهینه، مقادیر سرعت جریان در راستاهای مختلف حوضچه و بازشدگی ها ارائه شد. یک ناحیه کم سرعت در داخل حوضچه ها، بعد از هر برس تشکیل می شود که بهترین مکان برای استراحت ماهی ها می باشد. سرعت های طولی حداکثر، در بازشدگی و همچنین در جلوی بازشدگی درحوضچه ، اتفاق می افتد. با ارایه مقادیر آشفتگی جریان در نقاط مختلف کانال، مشخص گردید که حداکثر آشفتگی در بازشدگی کانال اتفاق می افتد. همچنین مشخص شد که سرعت ها و آشفتگی ها در نقاط مختلف کانال در محدوده مجاز قرار دارند.
کلیدواژه کانال ماهی- قایق‌رو، مدل آزمایشگاهی، مدل عددی، سرعت انفجاری، سرعت مداوم
آدرس دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده عمران, گروه مهندسی عمران, ایران, دانشگاه تبریز, دانشکده عمران, گروه مهندسی عمران, ایران, پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری, گروه مهندسی رودخانه, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved