>
Fa   |   Ar   |   En
   شبیه‌سازی عددی پخش جت آب در حوضچه استغراق و فشار وارد بر کف آن  
   
نویسنده بهنام طلب احسان ,قدسیان مسعود ,زراتی امیررضا ,صالحی نیشابوری علی اکبر
منبع سد و نيروگاه برق آبي - 1395 - دوره : 3 - شماره : 10 - صفحه:24 -35
چکیده    در این تحقیق پدیده پخش جت در حوضچه استغراق به کمک نرم افزارflow3d مدل سازی شده است. نتایج مدل سازی ها نشان می دهد که این نرم افزار توانایی خوبی در پیش بینی مشخصات پخش جت در آب ساکن شامل پروفیل های سرعت و زوایای پخش در ناحیه جت آزاد و فشار در ناحیه برخورد دارد. همچنین ارتفاع محدوده ای از جت که تحت تاثیر کف حوضچه استغراق قرار گرفته به خوبی توسط مدل عددی پیش بینی می شود. نتایج مدل های عددی نشان می دهد که زوایای بازشدگی جت و انقباض هسته جت به ترتیب در محدوده های 5 تا 11 درجه و 9 تا 12 درجه است که این مقادیر به مقادیر آزمایشگاهی بسیار نزدیک است. همچنین نتایج نشان می دهند که مدل عددی، پروفیل های بی بعد فشار در کف حوضچه استغراق نسبت به نتایج آزمایشگاهی پیشین را با 15 درصد خطا پیش بینی کرده است. از طرفی مدل عددی، فشار متوسط بی بعد در نقطه ایستایی را در شرایطی که هسته جت به کف حوضچه استغراق برخورد می کند در حدود 14 درصد بیشتر از مدل های آزمایشگاهی پیش بینی می کند که علت آن نفوذ حباب های هوا به داخل حوضچه استغراق در آزمایش است.
کلیدواژه جت دایره ای، حوضچه استغراق، مدلسازی عددی، توزیع فشار، پخش جت
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved