>
Fa   |   Ar   |   En
   آنالیز عدم قطعیت در برآورد حجم رسوب مخازن سدها با استفاده از روش آلفا- برش فازی (مطالعه موردی: سد لتیان)  
   
نویسنده بیات مریم ,قادری کورش ,احمدی محمد مهدی
منبع سد و نيروگاه برق آبي - 1395 - دوره : 3 - شماره : 10 - صفحه:1 -10
چکیده    در تخمین میزان رسوب گذاری و تجمع رسوبات در مخزن، عدم قطعیت هایی وجود دارد که از عواملی مانند میزان دبی جریان، بار رسوب، اندازه ذرات و وزن مخصوص رسوبات، راندمان تله اندازی و نوع عملکرد مخزن، ناشی می شوند. در این مطالعه جهت به کمیت درآوردن عدم قطعیت برآورد حجم رسوب گذاری مخزن، داده های 46 ساله دبی جریان و بار رسوب ایستگاه های هیدرومتری منتهی به مخزن سد لتیان مورد استفاده قرار گرفته و مدل تجربی برآورد حجم رسوب مخزن بر مبنای روش آلفا برش فازی در محیط برنامه نویسی نرم افزار matlab توسعه داده شده است. میزان عدم قطعیت بار کل رسوب ورودی به مخزن، راندمان تله اندازی و حجم رسوب انباشته شده در مخزن توسط دو تابع عضویت فازی مربوط به هر کدام و با پنج سطح آلفا برش، به ترتیب 0/641، 0/023و 0/344 محاسبه گردید. نتایج نشان داد مقدار دبی جریان سالانه نقش مهمی در تغییرات میزان عدم قطعیت دارد و با افزایش دبی، عدم قطعیت افزایش می یابد. هم چنین عامل بار رسوب ورودی به مخزن، بیشترین و راندمان تله اندازی کمترین تاثیر را در به وجود آمدن عدم قطعیت در برآورد حجم رسوب مخزن لتیان دارند بنابراین رسوب ورودی سالانه به مخزن مهم ترین عامل در برآورد مقدار رسوب گذاری سالانه و رسوب انباشته شده در مخزن سد لتیان می باشد.
کلیدواژه تحلیل عدم قطعیت، راندمان تله‌اندازی، سد لتیان، آلفا- برش فازی، تابع عضویت فازی
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده کشاورزی, گروه مهندسی آب, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved