>
Fa   |   Ar   |   En
   کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:2


  tick  اثر قارچ ریشه (میکوریز) Glomus Mosseae بر بوته میری پیتیومی خیار در شرایط تنش شوری - صفحه:139-149

  tick  اثر کشندگی و زیرکشندگی قارچ Metarhizium Anisopliae روی فراسنجه‌های جدول زیستی باروری شته مومی کلم Brevicoryne Brassicae در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:261-268

  tick  ارزیابی کارایی و مطالعه دامنه میزبانی مگس بذرخوار Urophora Xanthippe (Dipt.: Tephritidae) برای کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه در شهرستان بیرجند - صفحه:269-272

  tick  ارزیابی نظام های کشت نواری ذرت و شبدر در کنترل زیستی کرم ساقه خوار اروپایی ذرت Hübner) Ostrinia Nubilalis - صفحه:211-222

  tick  بررسی برخی ویژگی های زیستی و تغذیه ای زنبور پارازیتویید Eretmocerus Delhiensis Mani روی سفیدبالک گلخانه Trialeurodes Vaporariorum Westwood - صفحه:193-200

  tick  بررسی کارایی ترکیبات آلی فرّار Trichoderma Asperellum در کنترل Botrytis Cinerea، عامل کپک خاکستری توت‌فرنگی - صفحه:247-259

  tick  تاثیر باکتری های بازدارنده سیستم حدنصاب احساس بر بیماریزایی Pectobacterium Carotovorum عامل پوسیدگی نرم سیب زمینی - صفحه:151-162

  tick  تاثیر عصاره های مختلف گیاه دارویی تشنه داری (Scrophularia Striata) در کاهش آفلاتوکسین B1 قارچ(Aspergillus Flavus) روی مغز پسته - صفحه:201-209

  tick  تاثیر چهار استرین پروبیوتیک Pseudomonas Spp. و Bacillus Spp. در افزایش فاکتورهای رشدی و کاهش شاخص های بیماری در دو رقم پسته در حضور نماتد ریشه گرهی(Meloidogyne Incognita) - صفحه:223-234

  tick  تاثیر گیاه میزبان بر کشندگی قارچ Beauveria Bassiana روی کنه تارتن دولکه ای،Tetranychus Urticae و سن شکارگر Orius Niger - صفحه:129-138

  tick  توانایی بیوکنترل سویه های Pseudomonas Fluorescens مولد 2و 4-دی استیل فلوروگلوسینول و سیانیدهیدروژن علیه پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی - صفحه:235-246

  tick  کارایی سویه های سودوموناس در تعدیل تنش خشکی روی پارامترهای رشدی و فیزیولوژی ارقام پسته - صفحه:163-176

  tick  کارایی و نرخ مصرف کفشدوزک Hippodamia Variegata (Goez) با تغذیه از شته سبز انار Aphis Punicae در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:177-191
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved