>
Fa   |   Ar   |   En
   کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:1


  tick  ارزیابی توانایی کنترل بیولوژیک مخمر Pichia Membranaefaciens در برابر بیمارگرهای پوسیدگی خوشه انگور Aspergillus Tubingensis و Penicillium Crustosum - صفحه:97-110

  tick  بررسی تاثیر اسانس چهار گیاه دارویی و دو گونه Trichoderma در کنترل زیستی قارچ های عامل پوسیدگی میوه انگور - صفحه:1-12

  tick  بررسی تغییرپذیری یاخته های خونی و فعالیت فنل اکسیداز لارو پروانه موم خوار بزرگ تیمارشده با دو گونه نماتود Steinernema Feltiae و Heterorhabditis Bacteriophora - صفحه:39-47

  tick  بررسی مقاومت رقم های تجارتی توت فرنگی در برابر Botrytis Cinerea و تاثیر کنترلی اسانس رازیانه و قارچ کش ایپرودیون- کاربندازیم روی آن - صفحه:25-37

  tick  بهینه سازی محیط کشت Bg11 به منظور افزایش تاثیر ضدقارچی سیانوباکتری Pgu1. Cyanobacterium Sp علیه برخی بیمارگرهای قارچی گیاهان - صفحه:49-58

  tick  تاثیر برخی عامل های زیست بوم شناختی بر همزیستی قارچ ریشه های آربوسکولار با سیب زمینی در استان آذربایجان غربی - صفحه:67-78

  tick  تاثیر دما روی تداخل متقابل کفشدوزک شکارگر Cryptolaemus Montrouzieri با تغذیه از شپشک آردآلود مرکبات Planococcus Citri - صفحه:59-66

  tick  تاثیر کود های زیستی در مقاومت خیار گلخانه ای به بیماری مرگ گیاهچه ناشی از Pythium Aphanidermatum و افزایش اجزای عملکرد - صفحه:111-122

  tick  کنترل بیولوژیک بیماری سوختگی نخود با جدایه های سه گونه Trichoderma - صفحه:123-127

  tick  کنترل زیستی بیماری کپک خاکستری در سه رقم توت فرنگی با استفاده از استرین های Bacillus - صفحه:13-23

  tick  لیپوپپتیدهای خانواده ایتورین به عنوان ترکیب های کلیدی در خاصیت آنتاگونیستی باکتری Bacillus Subtilis Utb96 علیه Aspergillus Flavus - صفحه:79-95
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved