>
Fa   |   Ar   |   En
   کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:2


  tick  بررسی امکان کنترل بیماری بلاست مرکبات با استفاده از عصاره بذر گلپر و مخمرهای رورست - صفحه:109-119

  tick  بررسی قابلیت مهارکنندگی تعدادی از سویه های Pseudomonas Fluorescens روی بیماری بوته میری خیار - صفحه:77-88

  tick  بررسی پایداری قارچ تریکودرما در خاک های مختلف و تاثیر آن بر بهبود رشد گیاه خیار - صفحه:99-108

  tick  تاثیر حضور اردک Anas Platyrhynchos در شالیزار بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (Oryza Sativa L.) و اثر آن بر انبوهی علف های هرز - صفحه:131-141

  tick  ترجیح و کارایی سن شکارگر Orius Niger Wolff بر هفت ژنوتیپ سیب زمینی آلوده به Thrips Tabaci Lindeman - صفحه:89-97

  tick  ردیابی ژن های Hcnab و Phld در سودومونادهای فلورسنت با توان مهار زیستی Fusarium Graminearum و بررسی توانایی آن ها در کلونیزاسیون اکتوریزوسفر گندم - صفحه:143-155

  tick  زیست شناسی و آماره های جدول زندگی سن شکارگر Nabis Pseudoferus با تغذیه از شته جالیز - صفحه:121-129

  tick  مطالعه تاثیر برخی شرایط محیطی و تغذیه ای بر تولید بیوفیلم استرین های باکتری پروبیوتیک Bacillus Subtilis - صفحه:157-165

  tick  مقایسه قدرت بیمارگری چند جدایه از باکتری Bacillus Thuringiensis به دست آمده از زیستگاه ها و میزبان های متفاوت روی بید کلم Plutella Xylostella (Lep.:Plutellidae) - صفحه:167-172
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved