>
Fa   |   Ar   |   En
   کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی   
سال:1400 - دوره:10 - شماره:1


  tick  اثر برهمکنش قارچ عامل بیوکنترلی Microdochium Bolleyi بر عامل بیماری پاخوره غلات (Gaeumannomyces Graminis) در خاک تیمار شده با کودهای ازته و فسفره - صفحه:45-55

  tick  برهمکنش سینرژیستی قارچ Beauveria Bassiana و دو فرمولاسیون تجاری خاک دیاتومه روی لمبه گندم، Trogoderma Granarium (Coleoptera: Dermestidae) - صفحه:63-76

  tick  تاثیر Pseudomonas Fluorescens Strain Eb298 (Utpf298) در کنترل Fusarium Pseudograminearum عامل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه و رنگدانه های کلروفیل گندم - صفحه:89-95

  tick  تعامل باکتری های Bacillus Subtilis، B. Cereus و Pseudomonas Fluorescens Cha0 با نماتد مدلCaenorhabditis Elegans و استفاده از این باکتری ها در کنترل نماتد Meloidogyne Javanica - صفحه:31-44

  tick  تنوع ژنتیکی برخی استرین‌های مهم سودوموناس فلورسنت و تاثیر آن‌ها بر آنزیم‌های دفاعی و پارامترهای رشدی گندم نان - صفحه:17-30

  tick  جداسازی و ارزیابی فعالیت آنتاگونیستی یک استرین باکتری و اکتینومیست اپیفیت برعلیه باکتری عامل هسته یخ گیاه پسته - صفحه:77-87

  tick  فعالیت ضد‌قارچی قارچ‌های درون‌زی جداشده از قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus Bisporus)، علیه برخی عوامل بیماری‌زای قارچی آن - صفحه:1-15
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved