>
Fa   |   Ar   |   En
   کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی   
سال:1398 - دوره:8 - شماره:2


  tick  اثر جفت‌گیری و سن افراد ماده بر ویژگی‌های تولیدمثلی Psix Saccharicola (Hymenoptera: Scelionidae) پارازیتویید تخم سن‌های‌ سبز پسته - صفحه:75-85

  tick  اثر گیاه پوششی گل عسل بر کارایی زنبور Trichogramma Cacoeciae - صفحه:101-114

  tick  ارزیابی اثر آنتاگونیستی استرپتومایسس های ریزوسفر گندم در بیوکنترل پوسیدگی معمولی ریشه ناشی از Bipolaris Sorokiniana - صفحه:113-126

  tick  افزایش تولید زیست توده و بهبود کارایی بیوکنترلی سویه Bacillus Pumilus Inr7 با تغییر منابع کربن محیط کشت - صفحه:127-136

  tick  امکان کنترل پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه کنجد با استفاده از Trichordma و Rhizophagus Intraradices - صفحه:137-141

  tick  بررسی اثر سویه‌های باکتری Enterococcus Faecium شیره بلوط ایرانی در کنترل زیستی بیمارگر‌های گیاهی - صفحه:87-99

  tick  بررسی زیست‌شناسی سرخرطومی بذرخوار خارخسک Microlarinus Lareynii (Col., Curculionidae) عامل بیوکنترل علف‌هرز خارخسک در منطقه‌ی ارومیه - صفحه:13-25

  tick  بررسی ویژگی‌های ظاهری درختان میزبان در فعالیت شکارگری دارکوب Dendrocopos Syriacus (Hemprich & Ehrenberg) روی پروانه زنبور مانند گالزای صنوبر (Rott.) Paranthrene Tabaniformis - صفحه:51-57

  tick  تاثیر برخی از گونه‌های قارچ تریکودرما بر رشد گیاه دارویی ریحان (Ocimum Basilicum L.) و پاسخ‌های دفاعی گیاه علیه Rhizoctonia Solani - صفحه:27-38

  tick  ترجیح میزبانی زنبور Hym.; Encyrtidae)) Ooencyrtus Fecundus پارازیتویید تخم سن گندم و هیپرپارازیتویید جنس Trissolcus Spp. (Hym.; Platygastridae) - صفحه:59-74

  tick  ردیابی قارچ‌های همراه با نماتود سیستی غلات (Heterodera Filipjevi) و تاثیر گونه‌های فوزاریوم روی نماتود در شرایط آزمایشگاه - صفحه:1-12

  tick  مدلسازی و بهینه‌یابی خواص ضدقارچی برخی اسانس‌های گیاهی علیه پوسیدگی نرم (Rhizopus Stolonifer ) با استفاده از روش سطح پاسخ - صفحه:39-49
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved