>
Fa   |   Ar   |   En
   دو دهه عملکرد کشورهای اسلامی در حال توسعه عضو گروه D8 در بروندادهای علمی و فناورانه: مطالعه تطبیقی  
   
نویسنده صفاهیه هاجر ,شریفی فرد زینب
منبع سياست نامه علم و فناوري - 1399 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:53 -68
چکیده    اهمیت دستاوردهای علم و فناوری در دنیای امروز چنان است که بخش اعظمی از توسعۀ کشورها براساس آن ها ارزیابی می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران از منظر بروندادهای علم و فناوری در بازه زمانی بیست ساله و مقایسۀ آن با کشورهای اسلامی عضو گروه d8 انجام شد. این پژوهش کاربردی بوده و به روش تحلیلی توصیفی با رویکرد علم سنجی ارائه شد. جامعۀ پژوهش شامل بروندادهای علمی و فناورانه کشورهای اسلامی گروه d8، نمایه شده در پایگاه اسکوپوس و پایگاه های بین المللی پروانه های ثبت اختراعات در بازه زمانی 1997 تا 2017 بود. یافته های پژوهش نشان داد که ایران در شاخص های تعداد بروندادهای علمی و استنادات، پس از ترکیه جایگاه دوم را در بین کشورهای گروه d8 به خود اختصاص داده است. در حوزۀ بروندادهای فناورانه در سه پایگاه بین المللی uspto epo  و wipo ایران به ترتیب در جایگاه دوم پس از مصر، جایگاه سوم پس از ترکیه و مالزی و جایگاه چهارم پس از ترکیه، مالزی و مصر قرار داشت. با توجه به نسبت بروندادهای فناورانه به برونداد های علمی، ایران در بین هشت کشور جایگاه چندان مناسبی نداشت و از این حیث حتی از پاکستان، بنگلادش یا نیجریه عقب تر بود. در بیشتر کشورهای بررسی شده بین تعداد بروندادهای علمی با تعداد استنادات و همچنین بروندادهای فناورانه رابطۀ مثبت و معنی داری برقرار بود. با وجود این، نتایج نشان دادند که افزایش تعداد بروندادهای علمی ایران الزاماً به افزایش متناسب و شایستۀ بروندادهای فناورانه منجر نشده است. این موضوع نشان دهندۀ شکاف بین علم و فناوری در کشور است.
کلیدواژه تولید علم، بروندادهای علمی، بروندادهای فناورانه، گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه (D8)، علم و فناوری
آدرس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم فناوری, گروه پژوهشی ارزیابی و توسعۀ منابع, ایران, مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم فناوری, گروه آموزشی علم سنجی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved