>
Fa   |   Ar   |   En
   تاملی در ارزیابی میزان استفاده از منابع اطلاعاتی با استفاده از دگرسنجه ها  
   
نویسنده دوخانی فیروزه ,اصنافی امیررضا
منبع سياست نامه علم و فناوري - 1399 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:51 -60
چکیده    در پژوهش حاضر، سعی شده با رویکرد متن پژوهانه به بحث دربارۀ  بهره گیری از دگرسنجه ها در ارزیابی میزان استفاده از منابع اطلاعاتی در کتابخانه ها پرداخته شود. پژوهش حاضر از نوع مروری است و با استفاده از مطالعه، بررسی و تحلیل متون انجام شده است. استفاده از دگرسنجه در کتابخانه به تنظیم معیار مناسب به نسبت استفاده از محتوای دیجیتال و رسیدن به منابع هسته و خاص منجر می شود. این امر کتابخانه را برای دریافت کمک های مالی و بورس تحصیلی از سازمان های بین المللی برای پروژه های خاص محققان خود یاری می کند. گسترش دگرسنجه زمینۀ آگاهی محققان از تاثیر منابع علمی خود در داخل و خارج از سازمان را فراهم می کند و باعث می شود افراد از تاثیر منابع علمی در اطراف خود آگاه شوند. در این وضعیت، افزون بر اینکه کتابداران از فعالیت های علمی گروه های متعدد دانشگاه باخبر می شوند و می توانند دانشجویان را با خود همراه کنند، مدیریت کتابخانه گزارشی کامل از فعالیت های علمی برجستۀ محققان خود در فضای مجازی را به سازمان یا دانشگاه تابعه ارائه می کند.
کلیدواژه شبکه های اجتماعی، منابع اطلاعاتی، کتابخانه ها، دگرسنجه
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, گروه علم اطلاعات و دانش شناسی, ایران
پست الکترونیکی aasnafi@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved