>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و توسعه فضای شهری   
سال:1398 - دوره:6 - شماره:1


  tick  آسیب شناسی شکل گیری حکمروایی محلی در ایران با روش نظریه پردازی داده بنیاد ساخت گرا - صفحه:63-80

  tick  ارزیابی کارایی انرژی در مقیاس محله ای با استفاده از مدل لید در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: محله ولنجک شهر تهران) - صفحه:223-237

  tick  بررسی عوامل موثر بر وفاداری و ماندگاری گردشگران در هتل‌ها (مطالعه موردی: هتل‌های پنج ستاره شهر مشهد) - صفحه:207-222

  tick  تحلیل شاخص های هوشمند در کاهش میزان آسیب پذیری کالبدی مسکن شهری (مطالعه موردی: منطقه 1 شهر تهران) - صفحه:185-206

  tick  تحلیل عوامل رشد شهر ایلام با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک - صفحه:1-17

  tick  تحلیل کیفیت و تبیین مطلوبیت اقامتگاه های سنتی کاشان و نقش آن در رضایتمندی گردشگران شهری - صفحه:165-184

  tick  تحلیلی بر مکان‌یابی پایانه مسافربری روستایی در شهرها با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی (Wlc) و مدل الکترا (مطالعه موردی: شهر مشکین‌شهر) - صفحه:81-101

  tick  تحلیلی بر نقش پیاده راه‌ها در سرزندگی شهری (مطالعه موردی: خیابان فردوسی شهر اصفهان) - صفحه:19-38

  tick  تدوین و اعتبارسنجی معیارها و شاخص‌های توسعه شهر هوشمند ( موردمطالعه: منطقه سه شهر اصفهان) - صفحه:147-164

  tick  سنجش پراکنده رویی شهری در کلان شهر مشهد - صفحه:103-125

  tick  مکان یابی بهینه فضای سبز شهری با استفاده از Gis و روش Anp (مطالعه موردی: شهر اردبیل) - صفحه:127-146

  tick  پایداری محیط زیست شهری با رویکرد گردشگری (موردپژوهی: محله درکه در منطقه یک کلانشهر تهران) - صفحه:39-61
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved