>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بیابان   
سال:1395 - دوره:4 - شماره:8


  tick  ارزیابی روند تغییرات خشکسالی بر اساس شاخص بارش استاندارد شده و شاخص تبخیر - تعرق استاندارد شده در سواحل جنوبی ایران - صفحه:54-69

  tick  برآورد فراوانی، سرعت و جهت بادهای فرساینده و مولد طوفان‌های گردوغبار و ریز گردها در سطح استان یزد با استفاده از تحلیل گلباد، گلطوفان و گلماسه - صفحه:96-106

  tick  بررسی تاثیر گنبد نمکی بر کیفیت خاک اراضی پایین دست با بهره‌گیری از روش‌های آماری چندمتغیره (مطالعه موردی: گنبد نمکی کرسیا، دشت داراب) - صفحه:1-14

  tick  بررسی توان رسوبزایی درخساره‌های ژئومرفولوژی با استفاده از تونل باد و مدل اریفر( مطالعه موردی آران – کاشان) - صفحه:70-83

  tick  بررسی روند خشکسالی‌های با مقیاس زمانی بلند مدت در مناطق نیمه‌خشک، خشک و فراخشک جهان - صفحه:36-53

  tick  تاثیر اعمال تنش خشکی روی گیاه مادری بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی بذرهای تولیدی مرزه تابستانه (Satureja Hortensis L.) - صفحه:27-35

  tick  شناسایی کانون های بالفعل تولید گرد و غبار با استفاده از داده‌های سنجش از دور و شبیه‌سازی جریان هوا مطالعه موردی: استان البرز - صفحه:15-26

  tick  مقایسه تغییرات دمای هوا با سطوح مختلف زمین در مناطق خشک - صفحه:107-112

  tick  مقایسه دقّت روش‌های رگرسیونی و هوش‌مصنوعی در برآورد سرعت روزانه باد در منطقه سیستان - صفحه:84-95
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved