>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل و پهنه‌بندی طوفان‌های گردوغبار در شرق ایران  
   
نویسنده یارمرادی زهرا ,نصیری بهروز ,کرمپور مصطفی ,محمدی غلام حسن
منبع مديريت بيابان - 1397 - شماره : 12 - صفحه:75 -88
چکیده    یکی از پدیده های مخرب در مناطق خشک و بیابانی، گردوغبار است که می تواند اثرات زیانباری بر روی محیط زیست و زندگی بشر داشته باشد. نیمه شرقی کشور به علت موقعیت جغرافیایی و قرار گیری در مسیر بادهای 120 روزه، همواره در معرض این پدیده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و پهنه بندی طوفان های گردوغبار در شرق ایران انجام شد. به این منظور داده های ساعتی تعداد روزهای همراه با گردو غبار، کد پدیده، دید افقی، سمت و سرعت باد برای 17 ایستگاه هواشناسی شرق ایران طی دوره 1986 تا  2016 بررسی و با استفاده از کدهای مربوط به پدیده طوفان گردو غبار، تحلیل های آماری انجام شد. سپس نوع و مقدار روند به ترتیب توسط آماره های منکندال و سنس استیمیتور تعیین شد. در آخر، با استفاده از نرم افزار wrplot view گل غبار منطقه ترسیم شد. نتایج نشان داد که فراوانی طوفان های گردوغبار در تیرماه بیشترین و در آذرماه کمترین بوده است. شدت و گسترش گردوغبار و روند معنی داری آن در جنوب شرق بیشتر از سایر مناطق است. نتایج گل غبار سالانه نیز نشان داد که جهت و سرعت بادهای مولد طوفان گردو غبار در شرق و غرب منطقه متفاوت است. بادهای طوفان زا در نیمه شرقی در جهت جغرافیایی 70 تا  300 درجه موافق چرخش عقربه های ساعت می وزند، در حالی که در نوار غربی منطقه، جهت های طوفان بین 260 تا280  درجه با سرعت بیش از 11 متر بر ثانیه است.
کلیدواژه باد 120روزه، گل غبار، بادهای طوفان‌زا، فراوانی
آدرس دانشگاه لرستان, ایران, دانشگاه لرستان, گروه اقلیم شناسی, ایران, دانشگاه لرستان, گروه اقلیم شناسی, ایران, اداره هواشناسی تبریز, ایران
 
   Analysis and Clustering of Dust Storms in Estern of Iran  
   
Authors Nasiri Behrouz ,Mohamadi Gholamhasan ,Karampour Mostafa ,Yarmoradi Zahra
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved