>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل مرتبط با شیوه فروش محصول تولید شده توسط زعفران‌کاران شهرستان قائن  
   
نویسنده خسروی مجید ,شمس علی ,قلی زاده حیدر ,هوشمندان مقدم فرد زهرا
منبع زراعت و فناوري زعفران - 1396 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:91 -105
چکیده    زعفران‌کاران به خاطر دلایل متعددی دارای رفتارهای بازاریابی متفاوتی در ارتباط با شیوه فروش زعفران تولیدی خودشان هستند، ازاین‌رو تحقیق توصیفی همبستگی حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با شیوه فروش محصول تولید شده توسط زعفران‌کاران شهرستان قائن صورت گرفت. جامعه آماری کلیه زعفران‌کاران شهرستان قائن در سال 1394 بودند (12860 نفر) که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران 230 زعفران‏کار مشخص و از طریق روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای تصادفی مطالعه شدند. داده‏ها با استفاده از پرسشنامه ساختارمند و از طریق مصاحبه حضوری با زعفران‌کاران جمع‌آوری و با نرم‌افزار spss20 تحلیل شدند. نتایج نشان داد که زعفران‌کاران دارای رفتارهای متفاوت فروش بوده و 23/38 درصد کل زعفران تولیدی به‌صورت پوشال، 55/31 درصد به‌صورت نگین و 21/30 درصد نیز به‌صورت دسته به فروش رفته است. تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیرهای تعداد افراد خانوار، مقدار زعفران خودمصرفی، درآمد حاصل از زعفران به کل درآمد، سطح زیر کشت، تعداد کلاس‌های آموزشی شرکت کرده، میزان رضایت از کمیت محصول و استفاده از برخی منابع اطلاعاتی بازاریابی با شیوه فروش زعفران‌کاران رابطه معنی‌داری وجود دارد.
کلیدواژه زعفران‌کاران ,شیوه فروش ,شهرستان قائن
آدرس دانشگاه زنجان, ایران, دانشگاه زنجان, گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی, ایران, دانشگاه زنجان, گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی, ایران, دانشگاه زنجان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved