>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی الگوی بیانی ژن Pic2 موثر در گلدهی زعفران (.Crocus Sativus L)  
   
نویسنده یوسفی جوان ایمان ,قراری فائزه
منبع زراعت و فناوري زعفران - 1396 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:73 -90
چکیده    زعفران (.crocus sativus l) گیاهی است که به منظور استفاده از گل و کلاله قرمز رنگ گل، با اهداف زیادی ‌از جمله مصرف در صنایع غذایی، رنگ و پزشکی کشت می‌شود. به علت با ارزش بودن گل، شناخت ژن‌های شرکت‌کننده در مسیر گلدهی یکی از مهم‌ترین مسائل این گیاه است، که با روشن شدن این مسیر می‌توان ابتکار عمل در نظم گلدهی و تا حدودی زمان گلدهی و عوامل محیطی موثر بر آن را در دست گرفت. برای کشف و شناخت بهتر از مکانیزم مولکولی موثر در آغاز گلدهی گل، به‌طور اختصاصی ژن و میزان بیان ژنpistillatalike mads box (pic2) مورد بررسی قرار گرفت. توالی این ژن همسانی بالایی با اعضای خانواده جعبه mads (از عوامل رونویسی در بیان پروتئین‌های کنترل اندام‌های گل) دارند. در این پژوهش، ژن pic2 با استفاده از منابع بیوانفورماتیک، مورد مطالعه قرار گرفت و آغازگرها جهت تکثیر این ژن طراحی شدند. در ادامه، cdna آن توسط آنزیم رونوشت بردار معکوس ساخته‌شد و به عنوان الگو برای تکثیر ژن pic2 در واکنش pcr مورد استفاده قرارگرفت. میزان بیان‌ژن pic2 در کلاله گل بیشترین و در بنه زعفران کمترین مقدار را نشان‌داد. طی واکنش pcr قطعه‌ایی به طول 900 جفت باز از cdna و قطعه‌ای به طول 1300 جفت باز از dna ژنومی تکثیر یافت. این قطعه ژنی، یک پروتئین 210 اسیدآمینه‌ای را رمز می‌کند که دارای منطقه با توالی جعبه mads می‌باشد. با تجزیه و تحلیل ساختار مولکولی پروتئین رونوشت شده و بر اساس مدل‌سازی همولوژیکی، شکل فضایی آن نشان داد که این پروتئین ساختاری منظم دارد.
کلیدواژه بیان ژن ,زعفران ,ژن Pistillata-Like Mads Box ,جعبه Mads ,مدل‌سازی همولوژیکی
آدرس دانشگاه تربت حیدریه, دانشکده کشاورزی, گروه بیوتکنولوژی, ایران, دانشگاه تربت حیدریه, دانشکده کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved