>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و تراکم بنه بر فعالیت آنتی اکسیدانی و مواد موثره زعفران (.Crocus Sativus L)  
   
نویسنده احمدی فریده ,امینی فرد محمد حسین ,خیاط مهدی ,صمدزاده علیرضا
منبع زراعت و فناوري زعفران - 1396 - دوره : 5 - شماره : 1 - صفحه:61 -71
چکیده    به منظور بررسی تاثیر اسید هیومیک و تراکم کاشت بر فعالیت آنتی‏اکسیدانی و مواد موثره زعفران sativus l.) (crocus آزمایشی در سال 1394 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‏های کامل تصادفی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند اجرا شد. تیمارهای آزمایش، شامل چهار سطح اسید هیومیک (صفر، 5، 10 و 15 کیلوگرم در هکتار) و سه سطح تراکم کاشت (50، 75 و 100 بنه در مترمربع) با سه تکرار بودند. نتایج نشان داد که تیمارهای مورد بررسی، اثر معنی‌داری بر فعالیت آنتی‌اکسیدانآنتی‌اکسیدانی گلبرگ (آنتی‌اکسیدان، فنول و آنتوسیانین) و مواد موثره زعفران (پیکروسین، سافرانال و کروسین) داشتند. بیشترین میزان آنتی‌اکسیدان (78/69 درصد) در تیمار 5 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک و تراکم 50 بنه در مترمربع مشاهده شد، اما محتوی فنول تحت تاثیر تیمارهای آزمایش قرار نگرفت. همچنین بالاترین میزان آنتوسیانین (40/46 میلی‌گرم در صد گرم وزن خشک) با کاربرد 10 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک و تراکم کاشت 75 بنه در مترمربع به دست آمد. نتایج مواد موثره زعفران نشان داد، که بیشترین عملکرد پیکروسین (60/40 درصد) در تیمار 15 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک و تراکم کاشت 75 بنه در مترمربع بدست آمد. همچنین بالاترین مقدار سافرانال (17/20 درصد) و کروسین (57/55 درصد) با کاربرد 10 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک و کمترین آن‌ها در تیمار شاهد (70/15 درصد) و (12/43 درصد) مشاهده شد. به‌طور کلی، نتایج بیانگر تاثیر مثبت اسید هیومیک و تراکم کاشت بر فعالیت آنتی‌اکسیدان و مواد موثره زعفران بود.
کلیدواژه کودهای آلی ,عملکرد کیفی ,فاصله کاشت
آدرس دانشگاه بیرجند, ایران, دانشگاه بیرجند, دانشکده کشاورزی، مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه, گروه علوم باغبانی, ایران, دانشگاه بیرجند, دانشکده کشاورزی، مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه, گروه علوم باغبانی, ایران, دانشگاه بیرجند, دانشکده کشاورزی, گروه زراعت و اصلاح نباتات, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved