>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل‌سازی عوامل موثر بر ارتقاء سهم واحدهای پژوهش و فناوری در ارزش ‌افزوده محصولات کشاورزی صادراتی ایران: مورد مطالعه زعفران و زرشک  
   
نویسنده قربانی محمد ,شوال پور سعید
منبع زراعت و فناوري زعفران - 1394 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:273 -283
چکیده    پژوهش و فناوری جایگاه مهمی در توسعه زنجیره ارزش داخلی محصولات زعفران و زرشک دارد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء سهم واحدهای پژوهش و فناوری کشاورزی در ارزش‌افزوده محصولات می‌باشد، بدین منظور پس از مرور ادبیات موضوعی در حوزه پژوهش و فناوری کشاورزی، مجموعه مولفه‌های تاثیرگذار بر ارتقا سهم این واحدها در ارزش‌افزوده بخش کشاورزی شناسایی و با نظر خبرگان نهایی گردید. سپس با توزیع پرسشنامه ساختاریافته در میان 65 نفر از مدیران و محققان شرکت‌های تولیدی زعفران و زرشک و سازمان‌های تحقیقاتی کشاورزی و با استفاده از نرم‌افزارهای آماری spss و smart pls ارتباط میان گویه ها و سازه‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، در ادامه با بهره‌گیری از روش معادلات ساختاری ارتباط میان عوامل 6 گانه: تحقیقات کاربردی، اکتساب فناوری، تجاری‌سازی، توسعه بازار، عوامل داخلی صنعت و عوامل کلان ملی بررسی شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد، حمایت از سرمایه‌گذاری شرکت‌های فعال در حوزه کشاورزی صنعتی در واحدهای پژوهش و فناوری کشاورزی مهم‌ترین عامل شناسایی‌شده می‌باشد. در نهایت پیشنهاد‌هایی جهت بهبود وضعیت پژوهش و فناوری و ارتقا ارزش‌افزوده محصولات مذکور ارائه ‌شده است.
کلیدواژه ارزش‌افزوده، پژوهش و فناوری (R&T)، کشاورزی، نظام نوآوری
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده مهندسی پیشرفت, گروه مهندسی پیشرفت اقتصادی, ایران
پست الکترونیکی shavvalpour@iust.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved