>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین مکان‌های مناسب کشت زعفران در شهرستان تربت حیدریه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی  
   
نویسنده رشید سرخ بادی مهدیه ,شهیدی علی ,خاشعی سیوکی عباس
منبع زراعت و فناوري زعفران - 1394 - دوره : 3 - شماره : 4 - صفحه:261 -272
چکیده    شهرستان تربت‌حیدریه واقع در استان خراسان رضوی به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده زعفران در جهان مطرح می باشد. با توجه به تاثیر عوامل محیطی گوناگون بر رشد و عملکرد محصول زعفران، فرآیند سنجش تناسب اراضی برای کشت آن مستلزم استفاده از اطلاعات جامع و متنوع مکانی و توصیفی است. در این تحقیق ابتدا شرایط کشت زعفران مورد مطالعه دقیق قرارگرفت و نواحی مستعد کشت زعفران با استفاده از نقشه های سطوح ارتفاعی، شیب، خصوصیات خاک و آب و برخی فاکتورهای اقلیمی تاثیرگذار در کشت زعفران از جمله آستانه های دمایی موثر، بارندگی و ساعات آفتابی شناسایی شدند. بدین منظور از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (fahp) استفاده شد و به کمک محیط نرم افزاری arc gis مدل سازی و تحلیل فضایی اطلاعات صورت گرفت و بر اساس آن اراضی شهرستان تربت‌حیدریه از نظر قابلیت کشت زعفران ارزیابی و پهنه بندی شد. با دقت در نقشه نهایی، حدود 43 درصد از مساحت منطقه که عمدتاً در نواحی مرکزی شهرستان تربت حیدریه قرار دارند، از بالاترین قابلیت برای کشت زعفران برخوردار می باشند. جهت ارزیابی نتایج به‌دست‌آمده و اطمینان از صحت اطلاعات نقشه های نهایی، عملکرد گیاه و کیفیت محصول با اطلاعات به‌دست‌آمده از نقشه نهایی مقایسه شد و صحت نتایج به‌دست‌آمده تاییدگردید که نشان دهنده کارآیی روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در سنجش قابلیت اراضی برای کشت زعفران می باشد.
کلیدواژه پهنه بندی، روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، زمین آمار، سیستم اطلاعات جغرافیایی
آدرس دانشگاه بیرجند, ایران, دانشگاه بیرجند, گروه مهندسی آب, ایران, دانشگاه بیرجند, گروه مهندسی آب, ایران
پست الکترونیکی abbaskhashei@ birjand.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved