>
Fa   |   Ar   |   En
   جایگاه زعفران ارگانیک در سبد مصرفی آتی خانوارها و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی)  
   
نویسنده شاهپوری احمدرضا ,قربانی محمد ,دوراندیش آرش ,کهنسال محمدرضا
منبع زراعت و فناوري زعفران - 1393 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:107 -114
چکیده    با توجه به اهمیت برنامه ریزی در سطح تولید ضرورت دارد شناخت لازم از رفتارهای آتی مصرف کنندگان راجع به محصولات ارگانیک حاصل شود. با توجه به این موضوع مهم در این مقاله با استفاده از الگوی رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط و داده های مقطع زمانی سال 1391 مربوط به 200 خانوار شهرستان مشهد، عوامل موثر بر سهم آتی خانوارها از مصرف زعفران ارگانیک موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که خانوارهای شهرستان مشهد تمایل دارند به‌طور میانگین 34 درصد از زعفران مصرفی آتی خود را به‌صورت ارگانیک مصرف نمایند. همچنین تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای تعداد خانوارهای دارای افراد زیر 10 سال، تمایل به پرداخت تفاوت قیمت زعفران ارگانیک نسبت به غیر ارگانیک و برچسب ارگانیک تاثیر مثبت و متغیر دل‌نگرانی‌های زیست‌محیطی ناشی مصرف زعفران غیر ارگانیک تاثیر منفی بر تمایل به مصرف آتی زعفران ارگانیک داشته اند. با توجه به یافته های مطالعه، به کار بردن راهکارهای ارتقا جایگاه محیط‌زیست نزد مصرف کنندگان، کمک به افزایش آگاهی مردم نسبت به مواد غذایی مصرفی و طراحی مکانیزمی برای الزام به کار بردن برچسبی برای زعفرانی که به‌صورت ارگانیک تولید می شود، پیشنهاد شد.
کلیدواژه رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط ,کشاورزی ارگانیک ,مشهد
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved